The indicator shows the width of the Central Pivot Range. Frank Ochoa call it It Pivot Range Histogram in his book.
Use it in conjunction with the Central Pivot Range indicator.

Below is the interpretation of the reading.

CPR Width > 0.5 - Sideways or Trading Range Day,
CPR Width > 0.75 - increases the likelihood of sideways trading behavior,
CPR Width < 0.5 - Trending type of day,
CPR Width < 0.25 - increases the likelihood of a trending market.

The above reading only increases the likely-hood of the possibility and not always right.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?