Noldo

HeikinAshi - Candlestick % Difference

This script shows the price difference ( %) between heikin ashi and candlestick for all investment instruments as Close, Open, High and Low. (Switchable )
In this way, you can see which instruments can easily use heikin ashi .
And by taking averages you can find the opportunity to compare which investment tools are more risk-free.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?