Swedoc

Rising wedge again

Lång
BYBIT:BTCUSD.P   BTCUSD Perpetual Contract
Funding rate and Hash ribbons and makro trend is bullish . Short term bullish too. Near resistance though...but the trend is still in one direction despite everything.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.