Användaravtal, policier och ansvarhetsfrisägelser

Din bekräftande handling att använda vår webbplats med internetadress www.tradingview.com (och alla tillhörande webbplatser som är länkade till den) eller våra tjänster (”TradingView”) innebär att du godkänner följande användarvillkor (”användarvillkor”). Om du inte godkänner dem ska du inte använda TradingView. TradingView ägs av TradingView Inc. (”oss”, ”vi” eller ”vår(a)”).

1. Ändringar i användaravtalet

Dessa användarvillkor kan ändras när som helst. Om du fortsätter att använda TradingView efter att vi publicerat ändringar i dessa användarvillkor, anger du att du accepterar de nya villkoren. Du har alltid tillgång till våra användarvillkor och kan kontrollera dem när som helst. Genom att ladda om den här sidan har du den mest uppdaterade versionen tillgänglig för TradingView-användare.

2. Förändringar på TradingView

Vi kan när som helst utan föregående meddelande upphöra med tillhandahållandet av en tjänst eller funktion på TradingView. I sådant fall garanterar vi inte bakåtkompatibilitet för våra tjänster och programmeringsgränssnitt (API-gränssnitt).

3. Ägarskap av information; Licens att använda tradingview; omfördelning av data

Om inte annat angetts avseende rättigheter till, äganderätt till och intressen i TradingView samt information som görs tillgänglig via TradingView eller våra tjänster på alla språk, i alla format och på alla medier i hela världen, inklusive all upphovsrätt och alla varumärken, utgör dessa egendom med ensamrätt för TradingView, våra partner eller våra dataleverantörer (enligt definitionen i avsnitt 6 (ansvarsfriskrivning för innehåll) nedan).

Alla rättigheter till, äganderätt till och intressen i data och/eller annan information som tillhandahålls av Interactive Data (IDCO) samt alla sådana data/uppgifter som görs tillgängliga av Interactive Data (IDCO) via TradingView eller våra tjänster på vilket språk, i vilket format och på vilka medier som helst var som helst i hela världen, inklusive all upphovsrätt och alla varumärken, tillhör Interactive Data (IDCO), våra partner eller våra dataleverantörer (enligt vad som är tillämpligt).

TradingView har som mål att förse användarna med en säker och tillgänglig plattform för visning av marknadsdata, diagram, nyheter och annan finansiell information. Därför är det strängt förbjudet för användare att utnyttja automatiserade datainsamlingsmetoder, inklusive men inte begränsat till skript, API:er, skärmskrapning, datautvinning, bottar eller andra datainsamlings- och utvinningsverktyg, oavsett vilket syfte de är avsedda för. Det är uttryckligen förbjudet att använda någon teknik för att kringgå skyddsmekanismer som är utformade för att förhindra obehörig reproduktion eller distribution av TradingView-innehåll.

Innehållet på TradingView-plattformen, inklusive marknadsdata och annan information, är endast tillgängligt för visningsändamål i webbplatsens eller mobilappens användargränssnitt. Våra licensavtal med dataleverantörer tillåter inte nedladdning, underlicensiering, överlåtelse, överföring, försäljning, utlåning eller distribution av TradingView-innehåll mot betalning utan föregående skriftligt medgivande från TradingView. Användarna måste respektera dessa villkor, eftersom de är utformade för att skydda skydda TradingViews, dess dataleverantörer och communityns intressen och garantera en säker och tillförlitlig plattform för alla.

Om du bryter mot dessa villkor kan det få allvarliga konsekvenser, inklusive att användaren eller besökaren blockeras, att kontot avslutas och att eventuella straffavgifter utdöms. TradingView förbehåller sig också rätten att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder mot användare som bryter mot dessa villkor, för att skydda plattformens integritet och intressena hos dess dataleverantörer och community.

Om inte annat uttryckligen tillåts i föregående punkter, samtycker du till att inte sälja någon av tjänsterna eller materialet på något sätt eller för något ändamål utan TradingViews och/eller våra dataleverantörers föregående uttryckliga skriftliga medgivande. Dessutom får du inte, utan TradingViews och de relevanta dataleverantörernas föregående uttryckliga skriftliga medgivande, göra kopior av programvara eller dokumentation som kan tillhandahållas, elektroniskt eller på annat sätt, inklusive, men inte begränsat till, översättning, dekompilering, demontering eller framställning av härledda verk.

Med undantag för vad som uttryckligen tillåts genom ytterligare avtal tillåter vi inte kommersiell användning av någon av våra tjänster eller API:er. Vi gör inga utfästelser och påtar oss inte några förpliktelser eller något ansvar för tredje parts tjänster eller programvara. I avsnitt 21 (tredje parts programvara) nedan ges mer information.

För ytterligare information om kommersiella förfrågningar och samarbetsförfrågningar, vänligen besök Kontakter.

4. Tillkännagivande

TradingView beviljar alla användare av Tradingview.com och alla övriga tillgängliga versioner av webbplatsen rättighet att använda ögonblicksbilder av TradingView-diagram i analyser, pressmeddelanden, böcker, artiklar, blogginlägg och andra publikationer samt rättighet att använda TradingView i utbildningssessioner, visa TradingView-diagram under videosändningar, inklusive översikter, nyheter och analyser, eller på annat sätt använda eller stimulera intresse för TradingView-diagram eller produkter från TradingView-webbplatsen förutsatt att det när sådana diagram och produkter används alltid tydligt framgår att de kopierats från TradingView.

Upphovsangivelsen måste inkludera en referens till TradingView, inklusive men inte begränsat till de som beskrivs här.

När TradingView-diagram används under videopresentationer eller i kampanjer där TradingViews-upphovsangivelsen inte framgår måste en beskrivning av produkten i videopresentationen eller kampanjen inkluderas. Exempel: ”Diagramplattform som används för denna analys tillhandahålls av TradingView” eller ”Diagram från TradingView”. Teckensnittstorleken ska vara minst 10 pt = 13 px = 3,4 mm.

Knappen "Snapshot" i det översta verktygsfältet i diagrammet kan användas för att omedelbart skapa en bildfil av ditt aktuella diagram. TradingView tar automatiskt en stillbild med alla nödvändiga hänvisningar och förser dig med en länk där du kan se ditt diagram, ladda ner det eller dela det. Att använda TradingView-produkter utanför TradingView-webbplatsen, utan korrekt hänvisning till TradingView, är inte tillåtet. Detta innefattar samtliga verktyg (som t.ex. widgets) från TradingViews hemsida och som används på externa resurser, där tilldelningen ska fortsätta att ske på det sätt som ursprungligen var tänkt och avsett. Användare som inte följer denna hänvisningsregel här kan förbjudas permanent att använda sajten och andra rättsliga åtgärder kan vidtas för att säkerställa dess efterlevnad. Detta inkluderar, men är inte begränsat till: order att upphöra med överträdelserna, domstolsbeslut, förelägganden, böter, skadestånd och så vidare.

5. Tredjepartssidor och reklam

TradingView kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vissa av dessa webbplatser kan innehålla material som är invändiga, olagliga eller felaktiga. Du samtycker till att TradingView inte hålls ansvarigt för någon handelsverksamhet eller annan verksamhet som uppträder på andra webbplatser du får genom länkar på TradingView. Vi tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet och stöder inte innehållet eller tjänsterna som erbjuds av dessa andra webbplatser. Alla affärer som du har med annonsörer som finns på TradingView är mellan dig och annonsören och du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga för eventuella förluster eller krav som du kan ha mot en annonsör.

Obehörig värvning på TradingView är strängt förbjuden och kan leda till påföljder, inklusive men inte begränsat till tillfälliga eller permanenta avstängningar mot kontot som uppträtt olovligt, och eventuella lämpliga och tillgängliga rättsliga åtgärder för monetära och andra skadestånd.

6. Ansvarsfrisägelse angående innehåll

TradingView gör inte några utfästelser eller ger några garantier att uppgifter som finns att tillgå genom våra tjänster eller på TradingView-webbplatsen är korrekta, tillförlitliga, aktuella, kompletta eller lämpliga för dina behov. Det kan hända att vissa av de uppgifter som är tillgängliga via våra tjänster eller på TradingView-webbplatsen inhämtas speciellt av TradingView från branschföretag eller organisationer, t.ex. börser, nyhetsleverantörer, marknadsdataleverantörer och andra innehållsleverantörer (t.ex. Cboe BZX och eventuellt andra etablerade finansiella börser som New York Stock Exchange, NASDAQ, New York Mercantile Exchange och Dow Jones), som antas vara källor till tillförlitlig information (gemensamt kallade ”dataleverantörer”). Emellertid, på grund av olika faktorer ‒ inklusive den inneboende risken för mänskligt och mekaniskt fel ‒ är det inte möjligt för TradingView att ge några garantier avseende information som finns att tillgå genom våra tjänster och på vår webbplats vad beträffar riktighet, fullständighet, aktualitet och korrekt sekvensering, och heller inte för resultat som erhålls genom användning av tjänsterna. Vi lämnar inga garantier och påtar oss inga förpliktelser eller något ansvar för skript, indikatorer, idéer och annat innehåll från tredje part. Din användning av skript, indikatorer, idéer och annat innehåll från tredje part är helt på egen risk.

7. Ansvarsfrisägelse betfräffande beslut för investeringar och börshandel

Beslut om att köpa, sälja, inneha eller handla med värdepapper och råvaror samt göra andra investeringar innebär risk och fattas bäst på grundval av råd från professionella yrkesutövare på finansmarknader. Varje handel med värdepapper eller andra investeringar medför risk för betydande förluster. Utövande av dagshandel innebär särskilt stora risker, och kan leda till att du förlorar stora summor pengar. Innan du sätter igång med någon speciell handelsstrategi bör du rådfråga en professionell yrkesutövare på finansmarknaderna. Överväg noga om sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av ditt finansiella läge och din förmåga att ta på dig finansiella risker. Under inga omständigheter är vi ansvariga för förluster eller skador som du eller någon annan åsamkas till följd av handels- eller investeringsaktivitet som du eller någon annan företagit dig/sig baserat på information eller material som du/han/hon fått genom TradingView eller våra tjänster.

8. Ansvarsavskrivning avseende hypotetiska resultat

Hypotetiska resultat har många medföljande begränsningar, av vilka några nämns nedan. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar de som visas. Faktum är att det ofta finns skarpa skillnader mellan hypotetiska prestationsresultat och faktiska resultat som uppnås efter ett visst handelsstrategi.

En av begränsningarna i hypotetiska resultat är att de generellt är förberedda med fördelen av efterklokhet. Dessutom innebär hypotetisk handel inte någon finansiell risk och ingen hypotetisk handelspost kan helt och hållet redogöra för effekterna av finansiell risk i verklig handel. Exempelvis kan förmågan att motstå förluster eller följa en viss handelsstrategi trots tanke på handelsförluster viktiga punkter, vilket också kan påverka handelsresultatet negativt. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaden i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska resultat och alla kan negativt påverka verkliga handelsresultat.

9. Registrerade användare

Vissa tjänster, t.ex. att spara diagram, publicera dem eller möjligheten att kommentera publicerade diagram, är bara tillgängliga för registrerade användare av TradingView-webbplatsen. För dessa tjänster krävs att du loggar in med ett användarnamn och lösenord innan du kan använda dem. Om du registrerar dig som en användare (”prenumerant”) av någon av funktionerna i TradingView kan du under registreringsprocessen bli ombedd att klicka på ”Registrera nu”, ”Skicka” eller en liknande knapp. Genom att klicka på en sådan knapp godtar du avtalet, och accepterar därmed att vara rättsligt bunden av dessa användarvillkor.

Genom att använda TradingView-webbplatsen intygar du att du är av myndig ålder för att ingå ett bindande avtal och att du enligt lagstiftningen i USA eller annan tillämplig jurisdiktion inte är en person som är förbjuden att motta TradingView-tjänster. Dessutom accepterar du att: (a) lämna sanningsenliga, noggranna, aktuella och fullständiga uppgifter enligt ledtexten på TradingView-registreringsformuläret (”registreringsdata”); och att (b) hålla registreringsdatamängderna uppdaterade och vid behov omgående uppdatera dem så att de hela tiden är sanningsenliga, noggranna, aktuella och kompletta. Om du lämnat uppgifter som är osanna, ej noggranna, inaktuella eller ofullständiga, eller om TradingView har skäliga grunder att anta att sådana uppgifter är osanna, ej noggranna, inaktuella eller ofullständiga, har TradingView rätt att inaktivera eller avsluta ditt konto samt neka nuvarande eller framtida användning av TradingView-tjänsterna (eller en del av tjänsterna).

Du intygar och garanterar att du har alla immateriella rättigheter, inklusive samtliga nödvändiga patent-, varumärkes-, affärshemlighets- och upphovsrättsrättigheter eller andra äganderättigheter i och till ditt skript. Om du använder material från tredje part intygar och garanterar du att du har rätt att distribuera material från tredje part i skriptet. Du samtycker till att inte skicka material som skyddas genom tillämpliga lagar för skydd av upphovsrätt eller affärshemligheter eller som på annat sätt är föremål för tredje parts äganderättigheter, inklusive rättigheter avseende patent, till skydd för privatlivet samt som skyddar en persons namn, bild och röst, såvida inte det är du som är ägaren av sådana rättigheter eller du har tillstånd av den rättmätiga ägaren att skicka materialet.

Vi kan komma att ta bort ditt innehåll utan förvarning om vi tar det för rimligt att du bryter användarvillkoren.

10. Icke-professionell prenumerantstatus

Som leverantör av officiella marknadsdata i realtid från börser (t.ex. Nasdaq) till slutanvändare är vi skyldiga att identifiera varje abonnents status som "icke-professionell". Genom att teckna ett abonnemang för marknadsdata på TradingView bekräftar du följande:

 1. Du använder börsdata endast för personligt bruk, inte för ditt företag eller någon annan enhet.
 2. Du är inte registrerad eller kvalificerad hos Securities Exchange Commission (SEC) eller Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
 3. Du är inte registrerad eller kvalificerad hos värdepappersbyråer, värdepappersutbytare, föreningar eller tillsynsorgan i något land.
 4. Du utför inga funktioner som liknar dem som kräver att en person registrerar eller kvalificerar sig hos SEC, CFTC, andra värdepappersbyråer, värdepappersutbytare eller föreningar eller tillsynsorgan eller någon råvaru- eller terminskontraktsmarknad eller förening eller tillsynsorgan.
 5. Du är inte verksam som investeringsrådgivare (enligt definitionen i avsnitt 202 (a) (11) i Investment Advisers Act från 1940) eller förmögenhetsförvaltare, och du är heller inte verksam med att ge investeringsråd till enskilda personer eller enheter.
 6. Du prenumererar inte på tjänster i din egenskap som huvudansvarig, tjänsteman, partner, anställd eller agent för något företag eller på någon annan persons räkning.
 7. Du använder ditt eget kapital, inte tillhandahållet av någon annan person eller enhet i ditt handelssätt.
 8. Du utför inte handel till förmån för ett bolag, partnerskap eller annan enhet.
 9. Du har inte ingått något avtal om att dela vinsten i din handelsverksamhet eller få ersättning för din handelsverksamhet.
 10. Du får inte kontorsutrymme och utrustning eller andra förmåner i utbyte mot din handel eller som ekonomisk konsult till någon person, företag eller affärsenhet.

Should we, or our exchange partners, determine — based on the information provided and / or companies websites, email address and domain, LinkedIn, regulatory or company registries, payment method — that you actually meet the criteria for a 'Professional' status at any point during or after subscribing to TradingView or to market data from exchanges, you will be liable for the difference between the 'Non-Professional' and 'Professional' subscription rates for both TradingView subscription and relevant market data. This applies retroactively from the date you initiated your subscription. Furthermore, we reserve the right to automatically invoice you for this difference and charge the associated amount to your on-file payment method.

Vår egna derivering använder rå marknadsdata och genomför en 2-faktorderivatprocess för att producera det visade priset, som senare används av prismotorn. Deriverade marknadsdata kommer från olika källor och kan därför blandas.

Deriveringsprocessen innebär att råpriset ändras med en faktor bestämd av volymen på handeln på den underliggande marknaden, en slumpmässig variabel och ett maximalt offsetbelopp. Det härledda datapriset visas bara någonsin för våra icke-professionella kunder, varvid det härledda datapriset är det egna värdet för en organisation.

Rådata är aldrig tillgängliga för någon klient, och dessa data kan inte heller användas på något annat sätt. Alla marknader går genom samma deriveringsmotor.

12. Tillgång och säkerhet

Du accepterar fullt ansvar rörande konfidentialitet och användning av användarnamn och e-postadress som du registrerar för att få tillgång till och kunna använda våra tjänster. Du bär ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir konfidentiella, och du bär det fulla ansvaret för alla aktiviteter som förekommer i anknytning till ditt lösenord eller konto. Du accepterar (a) att omedelbart meddela TradingView om ditt lösenord eller konto används av obehöriga eller om andra säkerhetsöverträdelser; och (b) att se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. TradingView kan inte, och kommer inte att, hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår till följd av din underlåtenhet att efterleva dessa riktlinjer.

TradingView anser att privat information på webbplatsen (källkod för skyddade skript eller skript bara för inbjudna etc.) är konfidentiell för dig. TradingView skyddar sådan privat information från obehörig användning, åtkomst eller avslöjande på samma sätt som den skyddar personuppgifter (se vår Integritetsspolicy för mer information).

13. Betalning och uppsägning av tjänster

 1. Genom att beställa någon prenumeration på www.tradingview.com (inklusive en gratis provperiod) bekräftar du att du har läst och godkänt våra användarvillkor och du tillåter att TradingView automatiskt debiterar ditt bankkort eller PayPal-konto enligt den faktureringsperiod som du valt manuellt.
 2. Varje användare kan gratis prova vilket betalabonnemang som helst i 30 dagar. Om inte utvärderingsabonnemanget sägs upp innan det löper ut omvandlas det automatiskt till ett månads- eller årsabonnemang beroende på vad användaren valt. Ingen återbetalning görs för månadsabonnemang, ens om abonnemanget avbröts samma dag som betalningen med automatisk valutakonvertering gick igenom. Återbetalning är endast möjligt efter en automatisk betalning för årsabonnemang (dvs. efter automatisk förnyelse av abonnemangsperioden när utvärderingsperioden löpt ut) inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av betalningen. Observera att användare som lämnade in en återbetalnings- / tvistbegäran eller ett anspråk inte är berättigade till återbetalning. Essential, Plus and Premium subscriptions automatically include market data that is available without additional per-user fees only. You can see which markets are available for free and which need to be purchased separately on the TradingView GoPro page. Tillgången till ett utvärderingsabonnemang och tillhörande tjänster som annulleras upphör omedelbart när annulleringen görs förutom tillgången till eventuella datapaket som köpts.
 3. Tjänsten faktureras i förskott varje månad, varje år eller vartannat år. Vi gör inte några återbetalningar eller krediteringar för delvis utnyttjade månader eller för ej utnyttjade tjänster på ett aktivt användarkonto. Om automatisk förnyelse inte lyckas för en årlig plan byts du automatiskt till en månadsplan.
 4. Fakturering görs löpande, vilket innebär att du faktureras tills du säger upp ditt abonnemang. Du är ensam ansvarig för att du säger upp ditt TradingView-abonnemang på rätt sätt. Vi godtar inte uppsägning av ett abonnemang via e-post eller genom att öppna en supportbegäran. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang genom att gå faktureringsavsnittet på sidan Profilinställningar.
 5. Om du säger upp ditt abonnemang på tjänsten innan utgången av den period du redan betalat för förblir ditt abonnemang aktivt tills nästa förfallodatum. Om därefter ingen betalning mottas upphör ditt abonnemang att gälla.
 6. Vi gör inga återbetalningar för förstagångsbetalningar. Om du beställer tjänsten för första gången ber vi dig därför att kontrollera en extra gång att ordern stämmer innan du gör betalningen.
 7. Vi erbjuder inte återbetalningar för återkommande månatliga betalningar. Om du har fakturerats automatisk för månatlig förnyelse av tjänsten kan du avbryta abonnemanget för att undvika nästkommande månads fakturering.
 8. Vi gör ingen återbetalning för uppgradering till ett dyrare abonnemang eller för ändring till en längre faktureringsperiod. Återstående dagar omvandlas till motsvarande antal dagar på det nya abonnemanget.
 9. Vi erbjuder återbetalning för löpande betalningar varje år eller vartannat år. Om du har fakturerats för automatisk förnyelse varje år eller vartannat av abonnemanget på tjänsten har du 14 kalenderdagar på dig (efter att betalningen görs) att kontakta vårt supportteam. Om du inte gör det förutsätter TradingView att förnyelse av tjänsten förväntas, och betalningen återbetalas då inte.
 10. Återbetalning är endast möjligt efter en automatisk betalning för årsabonnemang (dvs. efter automatisk förnyelse av abonnemangsperioden när utvärderingsperioden löpt ut) inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av betalningen.
 11. Våra moderatorer är officiella TradeView-representanter med behörighet att varna eller förbjuda användare (inklusive dem som har betalt abonnemang) när de inte följer våra ordningsregler. Vi erbjuder inte återbetalningar om du är bannad från att publicera innehåll och interagera med andra eftersom din betalade prenumeration och alla dess data och / eller funktioner fortfarande är tillgängliga under ett sådant förbud.
 12. TradingView, Inc. är skatteregistrerat i Australien, Kanada, Colombia, EU-länderna, Japan, Indien, Indonesien, Island, Liechtenstein, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Norge, Saudiarabien, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Taiwan, Thailand, Turkiet, Förenade arabemiraten, Storbritannien, Vietnam, Vissa amerikanska delstater och städer.
 13. TradingView, Inc. may use local subsidiaries or other entities to collect payments in certain geographies. However, all payments will be processed and managed by TradingView, Inc., and the service will be provided by TradingView, Inc., regardless of which entity collects the payment.

14. Apple App Store abonnemang

 1. Betalningar kommer att debiteras användarens Apple ID-konto vid bekräftelse av köpet i enlighet med Apples integritetspolicy. Vi rekommenderar att du bekantar dig med betalningsvillkoren och Apples abonnemang i appen. Om ett köp görs från vår iOS-app är återbetalning endast möjlig i enlighet med App Store policy.
 2. TradingView erbjuder en provperiod. Det är bara möjligt att utnyttja provperioden en gång. Betalningen av abonnemanget börjar när den kostnadsfria provperioden är slut.
 3. Alla abonnemang förnyas automatiskt. Du kan avbryta förnyelsen av abonnemang i App Store minst 24 timmar före utgången av din kostnadsfria provperiod eller det aktuella betalningsdatumet. Uppsägningen träder i kraft i slutet av den aktuella faktureringsperioden. Samtidigt har du tillgång till abonnemanget från uppsägningstillfället till slutet av den aktuella faktureringsperioden.
 4. Konton kan debiteras för förnyelse upp till 24 timmar innan den aktuella perioden löper ut.
 5. Omdömen i mobilappbutiker kan skilja sig från dem som anges på webbplattformen. Dessa butiker erbjuder två typer av abonnemang beroende på betalningscykel: årligen eller månadsvis.

15. Abonnemang i Androidappen

 1. Finansiella transaktioner för abonnemang som registreras i vår Android-app som behandlas av en tredjepartstjänst (Google Play) i enlighet med deras användningsvillkor, integritetspolicy och eventuella tillämpliga betalningsvillkor, särskilt förklaringarna om återbetalningar från Google Play. TradingView bär inget ansvar för åtgärder eller underlåtenhet av betalningsprocessorer från tredje part. Vi rekommenderar att du läser betalningsvillkoren och Google Play-prenumerationer i appen. Om ett köp utförs från vår Android-app är återbetalning endast möjlig i enlighet med Google Play-policyn.
 2. TradingView erbjuder en provperiod. Det är bara möjligt att utnyttja provperioden en gång. Betalningen av abonnemanget börjar när den kostnadsfria provperioden är slut.
 3. Alla abonnemang förnyas automatiskt. Du kan avbryta förnyelsen av abonnemang i Google Play minst 24 timmar före utgången av din kostnadsfria provperiod eller det aktuella betalningsdatumet. Uppsägningen träder i kraft i slutet av den aktuella faktureringsperioden. Samtidigt har du tillgång till abonnemanget från uppsägningstillfället till slutet av den aktuella faktureringsperioden.
 4. Betalningen sker enligt den betalningsmetod som är kopplad till användarens konto i Google Play. Abonnemanget görs enligt valet av Google Play-konto, vilket inte nödvändigtvis överensstämmer med det Google-konto som används för att logga in i applikationen.
 5. Omdömen i mobilappbutiker kan skilja sig från dem som anges på webbplattformen. Dessa butiker erbjuder två typer av abonnemang beroende på betalningscykel: årligen eller månadsvis.

16. Feedback till TradingView

Om du skickar idéer, innehåll, rekommendationer, dokument och/eller förslag (”bidrag”) till TradingView via våra kontaktsidor eller feedbacksidor bekräftar och godkänner du att: (a) dina bidrag inte innehåller konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information; (b) TradingView är utan någon som helt förpliktelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd, att upprätthålla konfidentialiteten med avseende på bidragen; (c) TradingView har rätt att använda eller göra tillgänglig för tredje part (eller välja att inte använda eller göra tillgänglig för tredje part) sådana bidrag för vilket syfte som helst och på vilket sätt som helst och på vilket medium som helst i hela världen; (d) TradingView kan ha något som liknar bidragen som redan är under övervägande eller under utveckling; (e) dina bidrag automatiskt övergår i TradingViews ägo utan att några förpliktelser uppkommer för TradingView gentemot dig; och att (f) du inte under några som helst omständigheter har rätt till någon kompensation eller ersättning av något slag från TradingView.

17. Ersättning

Du samtycker till att hålla TradingView och våra dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, ombud, anställda, partner och licensgivare skadelösa mot eventuella fordringar eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som framställs av tredje part på grund av eller härrörande från innehåll du skickat in, publicerat, överfört, modifierat eller på annat sätt gjort tillgängligt via TradingView-tjänsterna; på grund av eller härrörande från din användning av TradingView-tjänsterna; på grund av eller härrörande från din anslutning till TradingView-tjänsterna; på grund av eller härrörande från överträdelse av dig av användarvillkoren; eller på grund av eller härrörande från att du begått rättskränkning mot annan person.

18. Avbrytande

På din begäran kan ditt konto raderas från TradingView. Du kan ta bort ditt konto när som helst genom att besöka sidan Profile Settings. Om du begärde att ditt konto ska raderas tar vi bort de personuppgifter som är kopplade till ditt konto, men vissa personuppgifter kommer att behållas om de har integrerats i data som är integrerade i våra system och webbplats, inklusive data i kommunikation du har skickat via vår webbplats. Denna information bevaras nödvändigtvis för integriteten av informationen på webbplatsen och våra legitima affärsändamål, inklusive revision, säkerhet och andra legitima intressen (se vår Privacy Policy för mer information). Dina publicerade bidrag kommer att förbli på webbplatsen enligt vår bedömning. När ett bidrag har publicerats blir det en del av den kommunala kunskapen om handel och borde förbli så. Denna policy hindrar användare från att bara hålla sina bästa idéer offentliga, och därmed hålla alla ärliga och upprätthålla allmänhetens förtroende för webbplatsens rykte och integritet.

Du accepterar att TradingView utan föregående meddelande omgående kan avsluta, begränsa åtkomst till eller inaktivera ditt TradingView-konto, eventuellt tillhörande e-postkonto och åtkomst till TradingView-tjänsterna. Orsak till sådant avslutande, begränsning av åtkomst eller inaktivering ska inbegripa, men inte vara begränsat till; (a) överträdelse eller kränkning av användarvillkoren eller andra införlivade avtal eller riktlinjer; (b) anmodan av brottsbekämpande myndighet eller annan statlig myndighet; (c) upphörande av eller väsentliga ändringar i TradingView-tjänsterna (eller av någon del av tjänsterna); (d) oväntade tekniska problem eller säkerhetsproblem eller andra problem; (e) längre tidsperioder av inaktivitet; (f) och/eller deltagande av dig i bedräglig eller illegal verksamhet. Vidare accepterar du att alla avslutanden av konto, begränsningar av åtkomst till tjänster och inaktiveringar av konto görs efter TradingViews eget gottfinnande och att TradingView inte är ansvarigt gentemot dig eller tredje part för avslutande av ditt konto, eventuellt tillhörande e-postkonto eller åtkomst till TradingView-tjänsterna.

19. E-post

Genom att skapa ett konto hos TradingView, samtycker du till att TradingView kan använda din e-postadress för att skicka dig marknadsföringsmaterial, servicerelaterade meddelanden, viktiga informationsmeddelanden, specialerbjudanden etc. Du kan avregistrera från detta genom att klicka på länken som anges i e-postmeddelandena.

20. Ordningsregler

Genom att skapa och använda ett konto på TradingView bekräftar du att du har läst och godkänner våra Ordningsregler .

21. Programvara från tredje part

I vår programvara, på vår webbplats och/eller i våra tjänster kan det finnas programvarukomponenter som tillhandahålls av tredje part som utnyttjas med tillstånd av respektive licensgivare och/eller upphovsrättsinnehavare på de villkor som ställs av sådana parter (”tredjepartsprogramvara”). TradingView friskriver sig uttryckligen från allt ansvar eller garantiutfästelser beträffande tredjepartsprogramvara. Observera att din användning av tredjepartsprogramvara regleras av användarvillkoren och integritetspolicyn som publicerats av respektive leverantör av tredjepartsprogramvara och inte genom dessa användarvillkor eller vår integritetspolicy.

22. Skript

Du intygar och garanterar att du har alla immateriella rättigheter, inklusive samtliga nödvändiga patent-, varumärkes-, affärshemlighets- och upphovsrättsrättigheter eller andra äganderättigheter i och till ditt skript. Om du använder material från tredje part intygar och garanterar du att du har rätt att distribuera material från tredje part i skriptet. Du samtycker till att inte skicka material som skyddas genom tillämpliga lagar för skydd av upphovsrätt eller affärshemligheter eller som på annat sätt är föremål för tredje parts äganderättigheter, inklusive rättigheter avseende patent, till skydd för privatlivet samt som skyddar en persons namn, bild och röst, såvida inte det är du som är ägaren av sådana rättigheter eller du har tillstånd av den rättmätiga ägaren att skicka materialet.

Du är ensam ansvarig för varje skript som du skapar. TradingView är inte på något sätt ansvarigt för andra användares användning eller missbruk av ditt skript. TradingView är inte på något sätt ansvarigt för din användning eller ditt missbruk av andra användares skript.

Genom att använda funktionen Publicera skript beviljar du oss en världsomspännande, oåterkallelig, evig licens som är befriad från royalties att:

 • publicera skriptet och skribentens användarnamn.
 • avslöja skriptets källkod för öppna skript.
 • köra, visa, använda och göra tillgängligt ditt öppna eller skyddade skript för vilken användare som helst, eller ett skript från dig som det krävs en inbjudan för för användare som fått en sådan inbjudan.

Vi kan komma att ta bort ditt skript utan föregående meddelande om vi rimligen anser att du agerat i strid mot dessa användarvillkor.

Du kan publicera skriptet under vilken licens som helst. Om du inte inkluderar licensen i ett skripts kommentarssektion samtycker du till att ditt skript licensieras under Mozilla Public License 2.0.

23. Publikationer – Ingen rekommendation eller rådgivning

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView.

Alla tolkningar (som kan ändras utan förvarning) är författarens personliga åsikter och författaren lämnar inga garantier för att informationen eller analysen är korrekt eller fullständig.

TradingView och författarna har inget ansvar för eventuella förluster till följd av investeringar som gjorts på grundval av någon rekommendation, prognos eller annan information som presenteras här.

Innehållet i dessa publikationer bör inte tolkas som ett uttryckligt eller implicit löfte, en garanti eller en indikation från TradingView om att kunderna kommer att tjäna pengar eller att förlusterna i samband med dem kan eller kommer att begränsas om de förlitar sig på den information som tillhandahålls.

24. Regler för rekommendationsprogrammet för TradingView Coins

TradingView kan uppdatera dessa regler när som helst.