Användaravtal, policier och ansvarhetsfrisägelser

Din bekräftande handling att använda vår webbplats med internetadress www.tradingview.com (och alla tillhörande webbplatser som är länkade till den) eller våra tjänster (”TradingView”) innebär att du godkänner följande användarvillkor (”användarvillkor”). Om du inte godkänner dem ska du inte använda TradingView. TradingView ägs av TradingView Inc. (”oss”, ”vi” eller ”vår(a)”).

 1. Ändringar i användaravtalet
  Vi kan ändra dessa användarvillkor när som helst. Om du fortsätter att använda TradingView efter att vi har skickat in ändringar i dessa användarvillkor, innebär det att du godkänner de nya villkoren.
 2. Förändringar på TradingView
  Vi kan när som helst utan föregående meddelande upphöra med tillhandahållandet av en tjänst eller funktion på TradingView. I sådant fall garanterar vi inte bakåtkompatibilitet för våra tjänster och programmeringsgränssnitt (API-gränssnitt).
 3. Ägarskap av information; Licens att använda tradingview; omfördelning av data
  Om inte annat angetts avseende rättigheter till, äganderätt till och intressen i TradingView samt information som görs tillgänglig via TradingView eller våra tjänster på alla språk, i alla format och på alla medier i hela världen, inklusive all upphovsrätt och alla varumärken, utgör dessa egendom med ensamrätt för TradingView, våra partner eller våra dataleverantörer (enligt definitionen i avsnitt 6 (ansvarsfriskrivning för innehåll) nedan).
  Alla rättigheter till, äganderätt till och intressen i data och/eller annan information som tillhandahålls av Interactive Data (IDCO) samt alla sådana data/uppgifter som görs tillgängliga av Interactive Data (IDCO) via TradingView eller våra tjänster på vilket språk, i vilket format och på vilka medier som helst var som helst i hela världen, inklusive all upphovsrätt och alla varumärken, tillhör Interactive Data (IDCO), våra partner eller våra dataleverantörer (enligt vad som är tillämpligt).
  Du får inte använda datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg och extraheringsverktyg på TradingView-innehållet; omsluta någon del av TradingView eller dess innehåll med hjälp av ramteknik; eller underlicensiera, överlåta, överföra, sälja, låna ut eller på annat sätt distribuera TradingView-innehållet mot betalning utan att först ha inhämtat vårt skriftliga godkännande. Du får inte kringgå några mekanismer för TradingView-innehållet avsedda att förhindra obehörig reproduktion eller distribution av TradingView-innehållet. Mer information om kommersiella förfrågningar och förfrågningar om partnerskap med oss finns på sidan Kontakter.
  Med undantag för vad som uttryckligen är tillåtet enligt föregående stycke samtycker du till att inte sälja tjänsterna eller materialen på något sätt eller för något ändamål utan att TradingView och/eller dataleverantörerna uttryckligen godkänt detta i förväg. Dessutom får du inte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd på förhand av TradingView och relevanta dataleverantörer, göra kopior av programvara eller dokumentation som tillhandahålls, antingen elektroniskt eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till, översätta, dekompilera disassemblera eller skapa härledda verk.

  Med undantag för vad som uttryckligen tillåts genom ytterligare avtal tillåter vi inte kommersiell användning av någon av våra tjänster eller API:er. Vi gör inga utfästelser och påtar oss inte några förpliktelser eller något ansvar för tredje parts tjänster eller programvara. I avsnitt 19 (tredje parts programvara) nedan ges mer information.
 4. Tillkännagivande
  TradingView beviljar alla användare av Tradingview.com och alla övriga tillgängliga versioner av webbplatsen rättighet att använda ögonblicksbilder av TradingView-diagram i analyser, pressmeddelanden, böcker, artiklar, blogginlägg och andra publikationer samt rättighet att använda TradingView i utbildningssessioner, visa TradingView-diagram under videosändningar, inklusive översikter, nyheter och analyser, eller på annat sätt använda eller stimulera intresse för TradingView-diagram eller produkter från TradingView-webbplatsen förutsatt att det när sådana diagram och produkter används alltid tydligt framgår att de kopierats från TradingView.
  Upphovsangivelsen måste inkludera en referens till TradingView, inklusive men inte begränsat till de som beskrivs här.
  När TradingView-diagram används under videopresentationer eller i kampanjer där TradingViews-upphovsangivelsen inte framgår måste en beskrivning av produkten i videopresentationen eller kampanjen inkluderas. Exempel: ”Diagramplattform som används för denna analys tillhandahålls av TradingView” eller ”Diagram från TradingView”. Teckensnittstorleken ska vara minst 10 pt = 13 px = 3,4 mm.
  Du kan använda knappen ”Ögonblicksbild” i diagrammets nedre verktygsfält för att direkt skapa en bildfil i ditt aktuella diagram. TradingView skapar automatiskt en ögonblicksbild av alla upphovsangivelser som krävs och visar en länk du kan klicka på för att visa, ladda ned eller dela ditt diagram. Det är inte tillåtet att använda TradingView-produkter utanför TradingView-webbplatsen utan vederbörlig attribution till TradingView. Användare som inte följer attributionsregeln nedan kan komma att stängas av permanent. Dessutom kan andra rättsliga åtgärder vidtas för att säkerställa efterlevnad, inklusive men inte begränsat till varning, domstolsföreläggande, förbudsföreläggande, bot, skadestånd och så vidare.
 5. Tredjepartssidor och reklam
  TradingView kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vissa av dessa webbplatser kan innehålla material som är invändiga, olagliga eller felaktiga. Du samtycker till att TradingView inte hålls ansvarigt för någon handelsverksamhet eller annan verksamhet som uppträder på andra webbplatser du får genom länkar på TradingView. Vi tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet och stöder inte innehållet eller tjänsterna som erbjuds av dessa andra webbplatser. Alla affärer som du har med annonsörer som finns på TradingView är mellan dig och annonsören och du bekräftar och godkänner att vi inte är ansvariga för eventuella förluster eller krav som du kan ha mot en annonsör.
  Obehörig värvning på TradingView är strängt förbjuden och kan leda till påföljder, inklusive men inte begränsat till tillfälliga eller permanenta avstängningar mot kontot som uppträtt olovligt, och eventuella lämpliga och tillgängliga rättsliga åtgärder för monetära och andra skadestånd.
 6. Ansvarsfrisägelse angående innehåll
  TradingView gör inte några utfästelser eller ger några garantier att uppgifter som finns att tillgå genom våra tjänster eller på TradingView-webbplatsen är korrekta, tillförlitliga, aktuella, kompletta eller lämpliga för dina behov. Det kan hända att vissa av de uppgifter som är tillgängliga via våra tjänster eller på TradingView-webbplatsen inhämtas speciellt av TradingView från branschföretag eller organisationer, t.ex. börser, nyhetsleverantörer, marknadsdataleverantörer och andra innehållsleverantörer (t.ex. Cboe BZX och eventuellt andra etablerade finansiella börser som New York Stock Exchange, NASDAQ, New York Mercantile Exchange och Dow Jones), som antas vara källor till tillförlitlig information (gemensamt kallade ”dataleverantörer”). Emellertid, på grund av olika faktorer ‒ inklusive den inneboende risken för mänskligt och mekaniskt fel ‒ är det inte möjligt för TradingView att ge några garantier avseende information som finns att tillgå genom våra tjänster och på vår webbplats vad beträffar riktighet, fullständighet, aktualitet och korrekt sekvensering, och heller inte för resultat som erhålls genom användning av tjänsterna. Vi lämnar inga garantier och påtar oss inga förpliktelser eller något ansvar för skript, indikatorer, idéer och annat innehåll från tredje part. Din användning av skript, indikatorer, idéer och annat innehåll från tredje part är helt på egen risk.
 7. Ansvarsfrisägelse betfräffande beslut för investeringar och börshandel
  Beslut om att köpa, sälja, inneha eller handla med värdepapper och råvaror samt göra andra investeringar innebär risk och fattas bäst på grundval av råd från professionella yrkesutövare på finansmarknader. Varje handel med värdepapper eller andra investeringar medför risk för betydande förluster. Utövande av dagshandel innebär särskilt stora risker, och kan leda till att du förlorar stora summor pengar. Innan du sätter igång med någon speciell handelsstrategi bör du rådfråga en professionell yrkesutövare på finansmarknaderna. Överväg noga om sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av ditt finansiella läge och din förmåga att ta på dig finansiella risker. Under inga omständigheter är vi ansvariga för förluster eller skador som du eller någon annan åsamkas till följd av handels- eller investeringsaktivitet som du eller någon annan företagit dig/sig baserat på information eller material som du/han/hon fått genom TradingView eller våra tjänster.
 8. Ansvarsavskrivning avseende hypotetiska resultat
  Hypotetiska resultat har många medföljande begränsningar, av vilka några nämns nedan. Ingen representation görs för att något konto kommer eller kommer sannolikt att uppnå vinster eller förluster som liknar de som visas. Faktum är att det ofta finns skarpa skillnader mellan hypotetiska prestationsresultat och faktiska resultat som uppnås efter ett visst handelsstrategi.
  En av begränsningarna i hypotetiska resultat är att de generellt är förberedda med fördelen av efterklokhet. Dessutom innebär hypotetisk handel inte någon finansiell risk och ingen hypotetisk handelspost kan helt och hållet redogöra för effekterna av finansiell risk i verklig handel. Exempelvis kan förmågan att motstå förluster eller följa en viss handelsstrategi trots tanke på handelsförluster viktiga punkter, vilket också kan påverka handelsresultatet negativt. Det finns många andra faktorer som är relaterade till marknaden i allmänhet eller till genomförandet av något specifikt handelsprogram som inte helt kan redovisas vid utarbetandet av hypotetiska resultat och alla kan negativt påverka verkliga handelsresultat.
 9. Visa avsnittet om ansvarsfriskrivning
  All information och innehåll på https://www.tradingview.com/shows/ bör ses på endbasrt i utbildande syfte.
  Inget innehåll som publiceras på https://www.tradingview.com/shows/ utgör en rekommendation att en viss säkerhet, värdepappersportfölj, transaktions- eller investeringsstrategi är lämplig för investeringar för en viss person. Ingen av informationsleverantörerna eller deras dotterbolag kommer att ge dig personligen råd om typen, potentialen, värdet eller lämpligheten för en viss säkerhet, värdepappersportfölj, transaktion, investeringsstrategi eller annan sak.
 10. Registrerade användare
  Vissa tjänster, t.ex. att spara diagram, publicera dem eller möjligheten att kommentera publicerade diagram, är bara tillgängliga för registrerade användare av TradingView-webbplatsen. För dessa tjänster krävs att du loggar in med ett användarnamn och lösenord innan du kan använda dem. Om du registrerar dig som en användare (”prenumerant”) av någon av funktionerna i TradingView kan du under registreringsprocessen bli ombedd att klicka på ”Registrera nu”, ”Skicka” eller en liknande knapp. Genom att klicka på en sådan knapp godtar du avtalet, och accepterar därmed att vara rättsligt bunden av dessa användarvillkor.
  Genom att använda TradingView-webbplatsen intygar du att du är av myndig ålder för att ingå ett bindande avtal och att du enligt lagstiftningen i USA eller annan tillämplig jurisdiktion inte är en person som är förbjuden att motta TradingView-tjänster. Dessutom accepterar du att: (a) lämna sanningsenliga, noggranna, aktuella och fullständiga uppgifter enligt ledtexten på TradingView-registreringsformuläret (”registreringsdata”); och att (b) hålla registreringsdatamängderna uppdaterade och vid behov omgående uppdatera dem så att de hela tiden är sanningsenliga, noggranna, aktuella och kompletta. Om du lämnat uppgifter som är osanna, ej noggranna, inaktuella eller ofullständiga, eller om TradingView har skäliga grunder att anta att sådana uppgifter är osanna, ej noggranna, inaktuella eller ofullständiga, har TradingView rätt att inaktivera eller avsluta ditt konto samt neka nuvarande eller framtida användning av TradingView-tjänsterna (eller en del av tjänsterna).
 11. Icke-professionell prenumerantstatus
  I egenskap av leverantör av officiella realtidsmarknadsdata från börser (t.ex. Nasdaq) till slutanvändare är vi skyldiga att kontrollera att varje abonnents status är ”icke-professionell”. Genom att beställa ett abonnemang på marknadsdata på TradingView (med undantag för abonnemang för följande: CME GLOBEX, CBOT, COMEX, NYMEX) intygar du följande:
  1. Du använder börsdata endast för personligt bruk, inte för ditt företag eller någon annan enhet.
  2. Du är inte registrerad eller kvalificerad hos Securities Exchange Commission (SEC) eller Commodities Futures Trading Commission (CFTC).
  3. Du är inte registrerad eller kvalificerad hos värdepappersbyråer, värdepappersutbytare, föreningar eller tillsynsorgan i något land.
  4. Du utför inga funktioner som liknar dem som kräver att en person registrerar eller kvalificerar sig hos SEC, CFTC, andra värdepappersbyråer, värdepappersutbytare eller föreningar eller tillsynsorgan eller någon råvaru- eller terminskontraktsmarknad eller förening eller tillsynsorgan.
  5. Du är inte verksam som investeringsrådgivare (enligt definitionen i avsnitt 202 (a) (11) i Investment Advisers Act från 1940) eller förmögenhetsförvaltare, och du är heller inte verksam med att ge investeringsråd till enskilda personer eller enheter.
  6. Du prenumererar inte på tjänster i din egenskap som huvudansvarig, tjänsteman, partner, anställd eller agent för något företag eller på någon annan persons räkning.
  7. Du använder ditt eget kapital, inte tillhandahållet av någon annan person eller enhet i ditt handelssätt.
  8. Du utför inte handel till förmån för ett bolag, partnerskap eller annan enhet.
  9. Du har inte ingått något avtal om att dela vinsten i din handelsverksamhet eller få ersättning för din handelsverksamhet.
  10. Du får inte kontorsutrymme och utrustning eller andra förmåner i utbyte mot din handel eller som ekonomisk konsult till någon person, företag eller affärsenhet.
 12. Tillgång och säkerhet
  Du accepterar fullt ansvar rörande konfidentialitet och användning av användarnamn och e-postadress som du registrerar för att få tillgång till och kunna använda våra tjänster. Du bär ansvaret för att ditt lösenord och konto förblir konfidentiella, och du bär det fulla ansvaret för alla aktiviteter som förekommer i anknytning till ditt lösenord eller konto. Du accepterar (a) att omedelbart meddela TradingView om ditt lösenord eller konto används av obehöriga eller om andra säkerhetsöverträdelser; och (b) att se till att du loggar ut från ditt konto i slutet av varje session. TradingView kan inte, och kommer inte att, hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår till följd av din underlåtenhet att efterleva dessa riktlinjer.
  TradingView betraktar privat information på webbplatsen (källkod för skyddade skript eller skript som det krävs en inbjudan för, osv.) som konfidentiell för dig. TradingView skyddar sådan privat information mot användning av, tillgång för eller offentliggörande för obehöriga på samma sätt som vi skyddar personuppgifter (se vår integritetspolicy för mer information).
 13. Betalning och uppsägning av tjänster
  1. Genom att beställa någon prenumeration på www.tradingview.com (inklusive en gratis provperiod) bekräftar du att du har läst och godkänt våra användarvillkor och du tillåter att TradingView automatiskt debiterar ditt bankkort eller PayPal-konto enligt den faktureringsperiod som du valt manuellt.
  2. Varje användare kan gratis prova vilket betalabonnemang som helst i 30 dagar. Om inte utvärderingsabonnemanget sägs upp innan det löper ut omvandlas det automatiskt till ett månads- eller årsabonnemang beroende på vad användaren valt. Ingen återbetalning görs för månadsabonnemang, ens om abonnemanget avbröts samma dag som betalningen med automatisk valutakonvertering gick igenom. Återbetalning är endast möjligt efter en automatisk betalning för årsabonnemang (dvs. efter automatisk förnyelse av abonnemangsperioden när utvärderingsperioden löpt ut) inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av betalningen. Please note that users who filed a chargeback/dispute request or a claim are not eligible for a refund. PRO-, PRO+ och Premium-abonnemang inkluderar automatiskt marknadsdata, både sådana som är tillgängliga utan extra kostnad och sådana som det debiteras en avgift per användare för. På sidan TradingView GoPro ser du vilka marknadsdata som är tillgängliga gratis och vilka som åtkomst är avgiftsbelagd för. Tillgången till ett utvärderingsabonnemang och tillhörande tjänster som annulleras upphör omedelbart när annulleringen görs förutom tillgången till eventuella datapaket som köpts.
  3. Tjänsten faktureras i förskott varje månad, varje år eller vartannat år. Vi gör inte några återbetalningar eller krediteringar för delvis utnyttjade månader eller för ej utnyttjade tjänster på ett aktivt användarkonto. If auto renewal fails for an annual plan you will automatically be switched to a monthly plan.
  4. Fakturering görs löpande, vilket innebär att du faktureras tills du säger upp ditt abonnemang. Du är ensam ansvarig för att du säger upp ditt TradingView-abonnemang på rätt sätt. Vi godtar inte uppsägning av ett abonnemang via e-post eller genom att öppna en supportbegäran. Du kan när som helst säga upp ditt abonnemang genom att gå faktureringsavsnittet på sidan Profilinställningar.
  5. Om du säger upp ditt abonnemang på tjänsten innan utgången av den period du redan betalat för förblir ditt abonnemang aktivt tills nästa förfallodatum. Om därefter ingen betalning mottas upphör ditt abonnemang att gälla.
  6. Vi gör inga återbetalningar för förstagångsbetalningar. Om du beställer tjänsten för första gången ber vi dig därför att kontrollera en extra gång att ordern stämmer innan du gör betalningen.
  7. Vi erbjuder inte återbetalningar för återkommande månatliga betalningar. Om du har fakturerats automatisk för månatlig förnyelse av tjänsten kan du avbryta abonnemanget för att undvika nästkommande månads fakturering.
  8. Vi gör ingen återbetalning för uppgradering till ett dyrare abonnemang eller för ändring till en längre faktureringsperiod. Återstående dagar omvandlas till motsvarande antal dagar på det nya abonnemanget.
  9. Vi erbjuder återbetalning för löpande betalningar varje år eller vartannat år. Om du har fakturerats för automatisk förnyelse varje år eller vartannat av abonnemanget på tjänsten har du 14 kalenderdagar på dig (efter att betalningen görs) att kontakta vårt supportteam. Om du inte gör det förutsätter TradingView att förnyelse av tjänsten förväntas, och betalningen återbetalas då inte.
  10. Återbetalning är endast möjligt efter en automatisk betalning för årsabonnemang (dvs. efter automatisk förnyelse av abonnemangsperioden när utvärderingsperioden löpt ut) inom 14 kalenderdagar efter mottagandet av betalningen.
  11. Våra moderatorer är officiella TradeView-representanter med behörighet att varna eller förbjuda användare (inklusive dem som har betalt abonnemang) när de inte följer husreglerna . Vi erbjuder inte återbetalningar om du är bannad från att publicera innehåll och interagera med andra eftersom din betalade prenumeration och alla dess data och / eller funktioner fortfarande är tillgängliga under ett sådant förbud.
 14. Feedback till TradingView
  Om du skickar idéer, innehåll, rekommendationer, dokument och/eller förslag (”bidrag”) till TradingView via våra kontaktsidor eller feedbacksidor bekräftar och godkänner du att: (a) dina bidrag inte innehåller konfidentiell eller äganderättsligt skyddad information; (b) TradingView är utan någon som helt förpliktelse, vare sig uttrycklig eller underförstådd, att upprätthålla konfidentialiteten med avseende på bidragen; (c) TradingView har rätt att använda eller göra tillgänglig för tredje part (eller välja att inte använda eller göra tillgänglig för tredje part) sådana bidrag för vilket syfte som helst och på vilket sätt som helst och på vilket medium som helst i hela världen; (d) TradingView kan ha något som liknar bidragen som redan är under övervägande eller under utveckling; (e) dina bidrag automatiskt övergår i TradingViews ägo utan att några förpliktelser uppkommer för TradingView gentemot dig; och att (f) du inte under några som helst omständigheter har rätt till någon kompensation eller ersättning av något slag från TradingView.
 15. Ersättning
  Du samtycker till att hålla TradingView och våra dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, ombud, anställda, partner och licensgivare skadelösa mot eventuella fordringar eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som framställs av tredje part på grund av eller härrörande från innehåll du skickat in, publicerat, överfört, modifierat eller på annat sätt gjort tillgängligt via TradingView-tjänsterna; på grund av eller härrörande från din användning av TradingView-tjänsterna; på grund av eller härrörande från din anslutning till TradingView-tjänsterna; på grund av eller härrörande från överträdelse av dig av användarvillkoren; eller på grund av eller härrörande från att du begått rättskränkning mot annan person.
 16. Avbrytande
  Du kan begära att ditt konto raderas från TradingView, och skickar i sådant fall in en begäran om att ta bort ditt konto till privacy@tradingview.com. Vi ber dig skicka begäran från e-postadressen som är kopplad till användarkontot i fråga. Om du begär att få ditt konto raderat tar vi bort de personuppgifter som är kopplade till kontot. Emellertid behåller vi vissa personuppgifter om de har integrerats i data som är väsentliga för våra system och vår webbplats, inklusive data i meddelanden som du skickat via vår webbplats. Dessa uppgifter behålls av nödvändighet för integriteten hos data på webbplatsen och för våra legitima affärsändamål, inklusive revision, säkerhet och andra legitima intressen (se vår integritetspolicy för mer information). Vi fortsätter att visa bidragen du publicerat på webbplatsen efter vårt eget gottfinnande. När ett bidrag har publicerats blir det till en del av den kollektiva tradingkunskapen för alltid. Genom denna policy hindras användarna från att bara publicera sina bästa idéer offentligt, vilket främjar samvetsgrannheten hos var och en och gör att allmänhetens förtroende för webbplatsens anseende och integritet upprätthålls.
  Du accepterar att TradingView utan föregående meddelande omgående kan avsluta, begränsa åtkomst till eller inaktivera ditt TradingView-konto, eventuellt tillhörande e-postkonto och åtkomst till TradingView-tjänsterna. Orsak till sådant avslutande, begränsning av åtkomst eller inaktivering ska inbegripa, men inte vara begränsat till; (a) överträdelse eller kränkning av användarvillkoren eller andra införlivade avtal eller riktlinjer; (b) anmodan av brottsbekämpande myndighet eller annan statlig myndighet; (c) upphörande av eller väsentliga ändringar i TradingView-tjänsterna (eller av någon del av tjänsterna); (d) oväntade tekniska problem eller säkerhetsproblem eller andra problem; (e) längre tidsperioder av inaktivitet; (f) och/eller deltagande av dig i bedräglig eller illegal verksamhet. Vidare accepterar du att alla avslutanden av konto, begränsningar av åtkomst till tjänster och inaktiveringar av konto görs efter TradingViews eget gottfinnande och att TradingView inte är ansvarigt gentemot dig eller tredje part för avslutande av ditt konto, eventuellt tillhörande e-postkonto eller åtkomst till TradingView-tjänsterna.
 17. E-post
  Genom att skapa ett konto hos TradingView, samtycker du till att TradingView kan använda din e-postadress för att skicka dig marknadsföringsmaterial, servicerelaterade meddelanden, viktiga informationsmeddelanden, specialerbjudanden etc. Du kan avregistrera från detta genom att klicka på länken som anges i e-postmeddelandena.
 18. Ordningsregler
  Genom att skapa och använda ett konto på TradingView bekräftar du att du har läst och godkänner våra Ordningsregler .
 19. Programvara från tredje part
  I vår programvara, på vår webbplats och/eller i våra tjänster kan det finnas programvarukomponenter som tillhandahålls av tredje part som utnyttjas med tillstånd av respektive licensgivare och/eller upphovsrättsinnehavare på de villkor som ställs av sådana parter (”tredjepartsprogramvara”). TradingView friskriver sig uttryckligen från allt ansvar eller garantiutfästelser beträffande tredjepartsprogramvara. Observera att din användning av tredjepartsprogramvara regleras av användarvillkoren och integritetspolicyn som publicerats av respektive leverantör av tredjepartsprogramvara och inte genom dessa användarvillkor eller vår integritetspolicy.
 20. Skript
  Du intygar och garanterar att du har alla immateriella rättigheter, inklusive samtliga nödvändiga patent-, varumärkes-, affärshemlighets- och upphovsrättsrättigheter eller andra äganderättigheter i och till ditt skript. Om du använder material från tredje part intygar och garanterar du att du har rätt att distribuera material från tredje part i skriptet. Du samtycker till att inte skicka material som skyddas genom tillämpliga lagar för skydd av upphovsrätt eller affärshemligheter eller som på annat sätt är föremål för tredje parts äganderättigheter, inklusive rättigheter avseende patent, till skydd för privatlivet samt som skyddar en persons namn, bild och röst, såvida inte det är du som är ägaren av sådana rättigheter eller du har tillstånd av den rättmätiga ägaren att skicka materialet.
  Du är ensam ansvarig för varje skript som du skapar. TradingView är inte på något sätt ansvarigt för andra användares användning eller missbruk av ditt skript. TradingView är inte på något sätt ansvarigt för din användning eller ditt missbruk av andra användares skript.
  Genom att använda funktionen Publicera skript beviljar du oss en världsomspännande, oåterkallelig, evig licens som är befriad från royalties att:
  • publicera skriptet och skribentens användarnamn.
  • avslöja skriptets källkod för öppna skript.
  • köra, visa, använda och göra tillgängligt ditt öppna eller skyddade skript för vilken användare som helst, eller ett skript från dig som det krävs en inbjudan för för användare som fått en sådan inbjudan.
  Vi kan komma att ta bort ditt skript utan föregående meddelande om vi rimligen anser att du agerat i strid mot dessa användarvillkor.
  Du kan publicera skriptet under vilken licens som helst. Om du inte inkluderar licensen i ett skripts kommentarssektion samtycker du till att ditt skript licensieras under Mozilla Public License 2.0.
 21. TradingView Coins Referral Program Rules
  1. Who is eligible to be a referrer?
   Any TradingView account holder can become a referrer.
  2. Who is eligible to become a referee?
   Your friends or social media followers may be eligible to be referees. To receive coin rewards for referring someone who orders a paid plan on TradingView, your referee must be a new TradingView user and can’t have more than one account.
  3. How can I use my referral link?
   TradingView wants you to share your referral link and earn TradingView coins, but you agree that you will not:
   • Try to get referees by spamming, bulk emailing, or sending large numbers of unsolicited emails. The only people you should be emailing are people you know personally;
   • Use, display, or manipulate TradingView intellectual property (such as TradingView logos, trademarks, and copyright-protected works) in any way, except as to identify yourself as a TradingView user or a TradingView referrer;
   • Create or register any (i) businesses, (ii) URLs, (iii) domain names, (iv) software application names or titles, or (v) social media handles or profiles that include the word "TradingView" or any of TradingView's other trademarks or any words that are confusingly similar to TradingView trademarks.
   • Purchase keywords (including, but not limited to Google AdWords) that contain any of TradingView trademarks;
   • Use automated systems or bots through any channel to distribute, post, or otherwise share your referral link;
   • Use scripts or programmed or automatic dialers to send invites or otherwise share your referral link;
   • Make misleading claims about TradingView, use offensive/abusive content, create fake websites/webpages/social media profiles/apps, misrepresent your connection to TradingView, or otherwise make any false or misleading statements to get a referee to use your link; or
   • Use your referral link in any manner that violates the law or TradingView House Rules.
  4. How do I earn TradingView Coins?
   Referrers get rewarded with TradingView coins for inviting new users that purchase subscriptions. As long as you and your referee follow these Rules as well as TradingView’s posted policies, you should receive your TradingView Coins after your referee uses your link to sign up with TradingView and makes the first payment. As a result, referrers receive $30 worth of TradingView coins. To receive TradingView Coins for referring someone who orders a paid plan on TradingView, your referee must be a new TradingView user.
   The requirements for receiving, and the amounts of TradingView Coins are subject to change at TradingView’s sole discretion. Referral rewards in the form of TradingView coins are not transferable, have no cash value, and may expire. TradingView may cancel a reward at any time at its sole discretion.
   In case your referee files a chargeback or claims a refund for the paid subscription that you received a reward for TradingView cancels the coin reward for you and your referee.
  5. How do I spend TradingView Coins?
   You are able to spend TradingView Coins by purchasing a new subscription or extending an existing one. Note that TradingView Coins can’t be used to upgrade your current subscription to another tier. Please also note that TradingView coins can’t be used to pay for exchange market data.
  6. Termination and changes
   TradingView reserves the right to change, end, or pause, in whole or in part, any referral program, as well as any referrer’s or referee's ability to participate in any referral program or receive TradingView Coins at any time for any reason, including suspected fraud (including by either the referrer and/or referee), abuse, or any violation of these Rules.
   TradingView may update these Rules at any time.
Hem Aktie-screener Forex-screener Krypto-screener Ekonomisk kalender Hur det fungerar Diagramfunktioner Priser Ordningsregler Moderatorer Webbsidor och mäklarlösningar Widgets Diagramlösningar Få hjälp Funktionsförfrågan Blogg och nyheter Frågor och svar Wiki Twitter
Profil Profilinställningar Konto och fakturering TradingView Coins Mina kölappar Få hjälp Publicerade idéer Följare Följer Privata meddelanden Chatt Logga ut