ReutersReuters

Acast slutför förvärvet av Podchaser

Acast AB (publ) (“Acast”) meddelade den 18 juli 2022 att Acast tecknat avtal om att förvärva världens mest omfattande och ledande podcastdatabas Podchaser Inc. (“Podchaser”). Slutförandet ägde rum idag den 1 augusti 2022. Acast betalar kontant och med nyemitterade aktier till säljaren.

I samband med tillträdet har Acast genomfört en emission av aktier i Acast med stöd av tidigare bemyndigande från Acasts årsstämma (17 maj). Antalet nyemitterade aktier uppgår till 2 336 980 aktier. I enlighet med förvärvsavtalet, uppgick aktiekursen till 15,75 SEK. Därtill, för att säkerställa att Acast kan uppfylla framtida skyldigheter att betala potentiella tilläggsköpeskillingar, har Acast emitterat 1 270 993 teckningsoptioner som kommer att konverteras till aktier vid leverans till säljarna. De nyemitterade aktierna (inklusive aktierna som kommer emitteras om samtliga teckningsoptioner konverteras), uppgår totalt till 3 607 973. Detta motsvarar, räknat efter emissionen, en utspädning om cirka 2% av aktiekapitalet och röstetalet i Acast. Säljarna har, med sedvanliga undantag, ingått ett lock-up-åtagande om att inte sälja eller på annat sätt föra över aktiernas ekonomiska rättigheter som erhållits vid stängning, under en period om 180 dagar från och med idag.

Acasts styrelse kan i en framtida årsstämma komma att föreslå avsikten att emittera ytterligare aktier eller teckningsoptioner för att kunna täcka Acasts potentiella tilläggsköpeskillingar (som betalas i aktier eller kontanter av Acast) gentemot de anställda som kommer fortsätta att vara anställda hos Podchaser och är föremål för särskilda krav på att stanna kvar som anställda i Podchaser.

Som mest, kommer maximalt 4 276 246 aktier att betalas till säljarna av Podchaser.

Logga in eller skapa ditt för alltid gratiskonto för att läsa dessa nyheter