Wikingen

Simple analysis on APT

ASX:APT   None
buy at trend line, seen on average 20-30% every time since 2017
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.