FX_IDC:AUDEUR   AUSTRALIAN DOLLAR / EURO
AudEur : 0,6190-96 = ungefär där paret är har jag två sammanfallande fib. nivåer.
Volymen för sälj betydligt mindre än förut. OBV ind. började vända upp vid 0,6206
Håller en long trade under uppsikt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.