NASDAQ:BNGO   Bionano Genomics, Inc.
BNGO is trending down. See my setup and wave Count. This is only my thoughts and not buy or sell recomendations.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.