gunnelof

BTCEUR - The one and only chart you need!

COINBASE:BTCEUR   Bitcoin / Euro
Happy New Year 2019/2020!

Enjoy this chart, it might be a legendary poster some day :)

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.