dinhchien

BTCUSD - Theo trend & day trade với kênh Keltner 19/12/2020

Lång
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
* Màn hình bên phải 99% đều đoán. Kết quả tốt ở quá khứ trong Dài hạn, Trung hạn & Ngắn hạn làm cơ sở Trade thực tế.
1. Cách sử dụng Keltner Channel
a_ Độ dài đường Basis Keltner: 50. Nó cho kết quả tốt nhất trong tìm kiếm quy tắc của BTCUSD .
b_ Cách xác nhận một xu hướng.
- Upper 2 dùng để xác nhận kênh Keltner tại Uptrend.
- Lower 2 được sử dụng để xác nhận kênh Keltner tại Downtrend.
c. Làm thế nào để xác định một Entry swing.
- Upper 1 dùng chờ Mua khi thị trường điều chỉnh.
- Lower 1 dùng chờ Bán khi thị trường điều chỉnh.

2. Tín hiệu Tăng được xác nhận khi giá nến đóng cửa trên đường Upper 2.
3. Tín hiệu Giảm được xác nhận khi giá nến đóng cửa dưới đường Lower 2.
4. Stoploss được tính bằng giá nến đóng cửa +/- giá trị của chỉ báo Average True Range (chiều dài = 20 thanh)
Stoploss = Giá đóng cửa trước +/- atr(20) x2
-> Di chuyển stoploss sau 1 giờ.
5. Lọc Nến trên 93% độ cao Keltner không Trade (nến đảo chiều).

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.