gunnelof

BTCUSD - the only chart you need

COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Happy New Year 2019/2020!
This pattern worked well so far, lets se what happens 2020 and around the halving.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.