ismartek

next step is 1.341§ if we break up the red area then green line.

NASDAQ:IZEA   IZEA Worldwide, Inc.
We will see over 1.34 § if IZEA break up the red area

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.