NASDAQ:ONTX   Onconova Therapeutics, Inc
my first TA but you have always to do own research
Take care of u guys

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.