Oerhortbegovad

S&P 500, SPX, 1DAY

SP:SPX   S&P 500 Index
Bulls broke trough crown pattern so a 4th top should be in place around the corner...
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.