dR-Algo

ICT Clean Midnight [dR-Algo]

Are you a trader who values clean charts and precise indicators? Are you an avid follower of ICT Concepts? If so, the Midnight Marker is tailored for you. This ultra-simple, highly effective TradingView script draws a nearly transparent blue line at midnight on your chart, keeping your interface as clean as possible while delivering essential information.

Why is "ICT Clean Midnight" so Special?

  • Focus on Price Action: The minimalist design ensures that you can focus solely on price action, which is a core principle of ICT teachings.
  • Easy Back Testing: Whether you're trading live or back-testing strategies, the midnight marker helps you quickly identify key time points.
  • Customizable: Though designed to be subtle, the line's color and opacity can be easily customized to suit your charting needs.

This indicator embodies ICT's principle of maintaining a clutter-free, focus-driven trading environment. Perfect for both novice traders wanting to adopt ICT concepts and seasoned traders looking for minimalistic yet effective tools.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?