ucsgears

TSM Donchian Moving Average System_by_ucsgears

This is just the raw code for the system / strategies.

Will Complete this when I get more time.

Green - Setup Long
Red - Setup Short

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("TSM Donchian Moving Average System", overlay = true)

a = input(20, title = "Long Period")
b = input(5, title = "Short Period")
ca = input(1, title = "Band Factor")

// Moving average
malong = sma(close,a)
mashort = sma(close,b)
range = sma(tr, a)*ca
kclupper = malong + range
kcllower = malong - range

kcsupper = mashort + range
kcslower = mashort - range


// PLOT
plot(malong, offset=1, title = "SMA Long")
plot(mashort, offset=1, title = "SMA Short")
plot(kclupper, offset=1, title = "KC Upper")
plot(kcllower, offset=1, title = "KC Lower")

// SETUP 
// LONG 
setuplong = close > kclupper[1] and close > kcsupper[1] ? green : na
setupshort = close < kcllower[1] and close < kcslower[1] ? red : na

barcolor(setuplong)
barcolor(setupshort)

// EXIT
// LONG
//exitlong = close < kclupper[1] and close < kcsupper[1] ? blue : na
//exitshort = close > kcllower[1] and close > kcslower[1] ? orange : na

//barcolor(exitlong)
//barcolor(exitshort)