saavedrafilm

Average Cost (Costo Promedio)

ENGLISH

This 'Average Cost' script allows the user to input and visualize profit or loss for different stocks (up to 50) with average cost and quantity data on a single chart. This is useful for tracking the profit or loss of each stock in real-time.

To use this script, the user should follow these steps:

1. Add the 'Average Cost' script to your TradingView chart.
2. In the script's configuration window, input the tickers, average costs, and quantity of shares for each ticker you want to monitor.
3. Click 'Accept' to apply the changes.

This script is primarily designed for stock markets, but can also be useful in other financial markets where the user is interested in tracking the performance of multiple assets.

ESPAÑOL

Este script de "Costo Promedio" permite al usuario ingresar y visualizar si hay ganancia o perdida para diferentes acciones (hasta 50) con los datos de costos promedio y cantidad de acciones en un solo gráfico. Esto es útil para realizar un seguimiento de la ganancia o pérdida de cada acción en tiempo real.

Para utilizar este script, el usuario debe seguir estos pasos:

1. Agregue el script "Costo Promedio" a su gráfico en TradingView.
2. En la ventana de configuración del script, ingrese los tickers, costos promedio y cantidad de acciones para cada ticker que desee monitorear.
3. Haga clic en "Aceptar" para aplicar los cambios.

Este script está diseñado principalmente para los mercados de acciones, pero también puede ser útil en otros mercados financieros donde el usuario esté interesado en rastrear el rendimiento de múltiples activos.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?