NantzOS

Dynamic Sine Wave

The Dynamic Sine Wave is designed to calculate a sine wave that reflects the oscillations between the highest high and lowest low points over a specified period, providing traders with a unique perspective on market trends.

Why a Sine Wave is Relevant:

  • A sine wave is relevant in this context because it is a mathematical function that represents periodic oscillations, making it suitable for capturing the cyclic nature of price movements in financial markets.
  • By using a sine wave, this indicator highlights the repetitive patterns of price highs and lows over a specified period, which can assist traders in identifying potential trend reversals or continuations.
  • The sine wave's amplitude and frequency are adjusted based on the highest high and lowest low points, ensuring that it adapts to market volatility and provides a dynamic representation of price action.

Overall, the "Dynamic Sine Wave" indicator offers a unique perspective on market dynamics, helping traders make informed decisions by visualizing the ebb and flow of prices.

KP
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?