SGDstrading

Custom Candlestick Markings

This indicator allows you to filter candlesticks based on their body (the real body) and wick lengths. Specifically, it marks candlesticks based on the following criteria:

For Bearish Candles:
1. The close price is lower than the open price (indicating a bearish candle).
2. The difference between the high and the maximum of open and close is less than or equal to the specified upper wick length.
3. The absolute difference between the close and open is greater than or equal to the specified body height.

For Bullish Candles:
1. The close price is higher than the open price (indicating a bullish candle).
2. The difference between the maximum of open and close and the low is less than or equal to the specified lower wick length.
3. The absolute difference between the close and open is greater than or equal to the specified body height.

These conditions are used to filter and mark candlesticks that meet the specified criteria, allowing you to visually identify them on the chart. This can be useful for technical analysis and identifying specific candlestick patterns or conditions based on body and wick lengths.

Certainly, this indicator can help in identifying trends more easily. Specifically, by applying certain criteria based on the length of candlestick bodies and wicks, it becomes easier to visually capture changes in market trends and specific patterns.

For instance, you can use this indicator to identify candlestick patterns that match specific body heights or wick lengths. This makes it easier to detect signs of trend reversals or trend changes, and it can assist in making trading decisions when combined with trendlines or support and resistance levels.

However, it's common to use this indicator in conjunction with other technical analysis tools and indicators. Confirming trends and pinpointing entry points often requires multiple sources of information and analysis. In investing and trading, thorough research and careful strategy are essential.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?