peacefulLizard50262

Basic Position Calculator (BPC)

In trading, proper position sizing is essential to managing risk and maximizing returns. The script provided is a Basic Position Calculator that allows traders to quickly and easily calculate their position size, stop loss, take profit, and risk reward ratio for a given trade.

The script starts by defining several inputs for the user to customize the calculations. The first input is the "Account Size", which specifies the total amount of funds available for the trade. The next input is "Risk Amount %", which is the percentage of the account size that the trader is willing to risk per trade. The "Stop Loss" input specifies the maximum amount of loss that the trader is willing to accept, while the "Reward" input is the desired profit target for the trade. Finally, there is a "Position" input that allows the user to specify where on the chart the table of calculations will be displayed.

The script then calculates the position size, stop loss, take profit and risk reward ratio using the user-specified inputs. The position size is calculated by dividing the risk amount by the stop loss. The stop loss is calculated by multiplying the stop loss percentage by the close price, and the take profit is calculated by multiplying the stop loss percentage by the close price and the reward. Risk-reward ratio is the ratio of amount of profit potential to the amount of risk in a trade.

The script then creates a table and displays the calculated values on the chart at the specified location. The table includes the following information: account size, position size, account risk %, stop loss, stop loss %, take profit, take profit % and risk reward ratio. This allows the trader to quickly and easily see all the key calculations for their trade in one place.

Overall, the Basic Position Calculator script is a valuable tool for any trader looking to quickly and easily calculate their position size, stop loss, take profit, and risk reward ratio for a given trade. The ability to customize the inputs and display the calculations on the chart makes it a useful and user-friendly tool for managing risk and maximizing returns.
Versionsinformation:
minor fix
Versionsinformation:
fix

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?