Rami_LB

Multi Time Frame RSI Panel

Description:

The "Multi Time Frame RSI Panel" indicator is a powerful tool designed to help traders analyze the Relative Strength Index (RSI) across multiple timeframes simultaneously. While the core logic of this indicator is proprietary, this description aims to provide traders with an understanding of its functionality and utility.

Key Features:

Multi-Timeframe Analysis: This indicator displays RSI values for different timeframes, including 1 minute (1m), 5 minutes (5m), 15 minutes (15m), 30 minutes (30m), 1 hour (1h), 2 hours (2h), 4 hours (4h), and 1 day (1d). Traders can choose which timeframes to display on their chart based on their trading strategy.

Customizable Thresholds: Users can set upper and lower RSI thresholds for each timeframe, allowing for the identification of overbought and oversold conditions. The indicator highlights RSI values that breach these thresholds in green (for overbought) or red (for oversold), providing visual cues for potential trading opportunities.

How to Use:

1. Add the "Multi Time Frame RSI Panel" indicator to your TradingView chart.
2. Configure the settings by selecting the timeframes you want to monitor and setting your preferred RSI thresholds.
3. Monitor the RSI values for each selected timeframe in the panel located at the top right corner of your chart.
4. Look for potential trading signals based on RSI conditions, such as overbought or oversold levels, across different timeframes.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?