kaigouthro

HSV and HSL gradient Tools ( Built-in Drop-in replacement )

Library "hsvColor"
HSV and HSL Gradient Tool Alternatives and helpers. Demo'd is built-in in the middle with HSL / HSV gradients on top/bottom

TODO: Solve for #000000 issue

rgbhsv(_col)
  RGB Color to HSV Values
  Parameters:
    _col: Color input (#abc012 or color.name or color. rgb (0,0,0,0))
  Returns: values

rgbhsv(_r, _g, _b, _t)
  RGB Color to HSV Values
  Parameters:
    _r: Red 0 - 255
    _g: Green 0 - 255
    _b: Blue 0 - 255
    _t: Transp 0 - 100
  Returns: values

hsv(_h, _s, _v, _a)
  HSV colors, Auto fix if past boundaries
  Parameters:
    _h: Hue Input (-360 - 360) or further
    _s: Saturation 0.- 1.
    _v: Value 0.- 1.
    _a: Alpha 0.- 1.
  Returns: Color output

hue(_col)
  returns 0-359 hue on color wheel
  Parameters:
    _col:
  Returns: 360 degree hue value

hsv_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)
  Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents
  Parameters:
    signal: Control signal
    _startVal: start color limit
    _endVal: end color limit
    _startCol: start color
    _endCol: end color
  Returns: HSV calculated gradient

hsl_gradient(signal, _startVal, _endVal, _startCol, _endCol)
  Color Gradient Replacement Function for HSV calculated Gradents
  Parameters:
    signal: Control signal
    _startVal: start color limit
    _endVal: end color limit
    _startCol: start color
    _endCol: end color
  Returns: HSV calculated gradient
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.