gap indicator

True type:
The gap formed between the closing price of the last bar on Friday of the "current" chart period and the opening price of Monday of the "current" chart period

Fix type :
Displays the "daily" gap between Friday's close and Monday's open in "any" chart period

Intution type :
Any gaps are marked
(Not recommended to use in small cycles. There will be a lot of gaps due to the small transaction volume )
Release Notes: update chart
Release Notes: Added Chinese description

缺口指標

True 模式 :
"當前"圖表週期的
週五最後一根K棒的收盤價 與 "當前"圖表週期的週一 開盤價 之間所形成的缺口

Fix 模式:
在"任何"圖表週期中
都顯示 "日線" 週五的收盤價 與 周一的開盤價 之間的缺口

Intution 模式:
只要是缺口都標示出來
(不建議在小週期使用,因為成交量小會很容易形成缺口)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?