RicardoSantos

FunctionArrayMaxSubKadanesAlgorithm

Library "FunctionArrayMaxSubKadanesAlgorithm"
Implements Kadane's maximum sum sub array algorithm.

size(samples) Kadanes algorithm.
  Parameters:
    samples: float array, sample data values.
  Returns: float.

indices(samples) Kadane's algorithm with indices.
  Parameters:
    samples: float array, sample data values.
  Returns: tuple with format .

Pine library

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Want to use this library?

Copy the following line and paste it in your script.