jason5480

external_input_utils

jason5480 Uppdaterad   
Library "external_input_utils"
Collection of external input utilities for conversion and other hacky functions

str_to_src(value) str_to_src - Convert the string value to the coresponding source series. It can be used to limit the "input.source" choices provided to the end user.
The most interesting part is that it can be used to overcome the "one input.source call limitation" for external inputs to your script
  Parameters:
    value: - The string equivalent to the source to be converted
  Returns: series of the coresponding source

eval_cond(input, operator, value, defval) eval_cond - Evaluate the condition given an operator
  Parameters:
    input: - The input to be compared with. It can be an external input or a regular one
    operator: - The string operator that describe the coparison operation
    value: - The value to compare with the input. This can be a serries or a constant
    defval: - The boolean value to return when 'noop' is selected
  Returns: series of bool the result of the operation evaluation
Versionsinformation:
v2
add mod10 and /10 operators
Versionsinformation:
v3
Versionsinformation:
v4
  • add mod100 operator
  • append the '==' in mod operator strings to better describe the operation
Versionsinformation:
v5
change the default of the noop eval_cond function to false
Versionsinformation:
v6
Add error messages on invalid value and operator
Versionsinformation:
v7
Added rising and falling conditions and removed mod div.
Follow naming conventions.
Versionsinformation:
v8
Add 'na' and 'not na' conditions
Versionsinformation:
v9
Add barssince operator

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: discord.gg/2wkm9QqSuY
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.