rva2929

Spinn ATR target

rva2929 Uppdaterad   
Not quite the usual approach to plotting targets on the chart, where the price will come with a given probability.

The indicator draws targets by studying the ATR of the target timeframe. More precisely, this is not exactly an ATR - the price move is taken from the closing price of the previous bar and is calculated both up and down separately.

The settings specify the percentage used to calculate the price move, at which the specified percentage of bars reached this price move in the past.

Simply put, if we set 50% in the settings, this means that a line will be drawn at the level at which the price reached this level in 50% of cases over a given period.

--
Не совсем обычный подход к построению целей на графике, куда цена придет с заданной вероятностью.

Индикатор рисует цели, изучая ATR целевого таймфрейма. Точнее, это не совсем ATR - ход цены берется от цены закрытия предыдущего бара и считается отдельно как вверх, так и вниз.

В настройках задается процент, исходя из которого вычисляется ход цены, при котором заданный процент баров достигал этого хода цены ранее.

Проще говоря, если мы задаем в настройках 50%, то это означает, что будет построена линия на том уровне, на котором цена в 50% случаев за заданный период достигала этого уровня.
Versionsinformation:
Open bar line added. | Добавлена линия открытия периода.
Versionsinformation:
Text added with the percentile near the lines.
Возле линий выводится текст с размером заданного перцентиля.
Versionsinformation:
The structure and code of the indicator have been slightly modified. Comments have been added. Price values have been added to the labels at the user's request.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?