I11L

I11L Long Put/Call Ratio Inversion

The Strategy uses the Put/Call Options Ratio Inversaion as a Signal and Implements simple Money Management rules.
It is adjusted for the NDX and for the SPX in the 30min Range.
The Oscilation has to be finetuned to reflect the correct Reversal point.
A good indicator of the correct Reversal Point is a solid range of good backtesting results..

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?