EsIstTurnt

2TimeFrame Candles by EsIstTurnt

//Not my original idea, Ive pretty much just doubled the code to have 2 Candles .All Credit goes to the creator of "Multi-Time Period Charts" as I have it saved in my library. I cant find it anymore and searching the script doesn't appear it seems so if its you let me know (and ill credit you). Why did I opt to plot 2 candles you say? 2*candles=(info)*2. 3 if we count the regular plot. Anything more than that and its too busy/blurring to really visualize trends but this was a bit of a game changer no more switching timeframes back and forth .
Release Notes: Fixed Candle Colors for Transparency
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?