DevLucem

Trade

DevLucem Uppdaterad   
Library "Trade"
A Trade Tracking Library

Monitor conditions with less code by using Arrays. When your conditions are met in chronologically, a signal is returned and the scanning starts again.

Create trades automatically with Stop Loss, Take Profit and Entry. The trades will automatically track based on the market movement and update when the targets are hit.

Sample Usage
Enter a buy trade when RSI crosses below 70 then crosses above 80 before it crosses 40.
Note: If RSI crosses 40 before 80, No trade will be entered.

rsi = ta.rsi(close, 21)

buyConditions = array.new_bool()
buyConditions.push(ta.crossunder(rsi, 70))
buyConditions.push(ta.crossover(rsi, 80))

buy = Trade.signal(buyConditions, ta.crossunder(rsi, 40))
trade = Trade.new(close-(100*syminfo.mintick), close +(200*syminfo.mintick), condition=buy)

plot(trade.takeprofit, "TP", style=plot.style_circles, linewidth=4, color=color.lime)
alertcondition(trade.tp_hit, "TP Hit")

method signal(conditions, reset)
  Signal Conditions
  Namespace types: bool
  Parameters:
    conditions (bool)
    reset (bool)
  Returns: Boolean: True when all the conditions have occured

method update(this, stoploss, takeprofit, entry)
  Update Trade Parameters
  Namespace types: Trade
  Parameters:
    this (Trade)
    stoploss (float)
    takeprofit (float)
    entry (float)
  Returns: nothing

method clear(this)
  Clear Trade Parameters
  Namespace types: Trade
  Parameters:
    this (Trade)
  Returns: nothing

method track(this, _high, _low)
  Track Trade Parameters
  Namespace types: Trade
  Parameters:
    this (Trade)
    _high (float)
    _low (float)
  Returns: nothing

new(stoploss, takeprofit, entry, _high, _low, condition, update)
  New Trade with tracking
  Parameters:
    stoploss (float)
    takeprofit (float)
    entry (float)
    _high (float)
    _low (float)
    condition (bool)
    update (bool)
  Returns: a Trade with targets and updates if stoploss or takeprofit is hit

new()
  New Empty Trade
  Returns: an empty trade

Trade
  Fields:
    stoploss (series__float)
    takeprofit (series__float)
    entry (series__float)
    sl_hit (series__bool)
    tp_hit (series__bool)
    open (series__integer)
Versionsinformation:
v2 Added Stop and Limit orders.

Now you can track stop and limit orders. If you place a new trade with custom entry that is not the current market price, the trade will remain inactive until the market prices cross your entry point. Targets will not be tracked until we cross the threshold.

See these 2 examples of a buy limit. The green background activate when the trade is active.

🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖🤖
Automate TradingView Alerts
tradingview.to/anywhere
🥰😍😍🥰😍😍🥰😍😍🥰
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.