faiyaz7283

Multi-Trend

faiyaz7283 Uppdaterad   
Multi-Trend is an indicator that simplifies the task of tracking market trends across up to 10 custom timeframes. With the flexibility to select your preferred timeframes, with current or any specific data in past, this indicator offers a clear visual representation of the market's direction.

For each chosen timeframe and history, Multi-Trend provides a straightforward arrow-based signal system: an upward arrow signifies a rising market, a downward arrow indicates a falling market, and a right arrow denotes a market at equilibrium. These default symbols can be effortlessly personalized to your choice of symbols or text, allowing you to tailor the indicator to your specific needs.

The trend direction is calculated using a reliable methodology based on the percentage change in the close price for the selected timeframe.
Versionsinformation:
Updated: the missing 'Past' keyword for historical data.
Versionsinformation:
Removed: code cleanup.
Versionsinformation:
Added: Now, users have the flexibility to choose between using the opening price or the previous close to calculate market trends.
Versionsinformation:
Added: Introducing a new feature - Volume trends.
Now, you have the option to display volume trends, providing additional insights into market dynamics. Explore and analyze trading volumes effortlessly with this latest enhancement.

Faiyaz Haider
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?