brettkind

Momentum Channelbands

The "Momentum Channelbands" is indicator that measures and displays an asset's momentum. It includes options to calculate Bollinger Bands and Donchian Channels around the momentum. Users can customize settings for a comprehensive view of momentum-related insights. This tool helps assess trend strength, identify overbought/oversold conditions, and pinpoint highs/lows. It should be used alongside other indicators due to potential lag and false signals.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?