pn202377

Live Portfolio Screener

The live portfolio screener indicator is a tool that help users to track the performance of their investments in real-time. The indicator provides a detailed breakdown of the user's portfolio, including the current profit and loss (P&L) for each stock that is invested in. This allows users to quickly and easily see how their portfolio is performing and make informed decisions about their investments on charts. Overall, this tool is an essential tool for anyone looking to stay on top of their investments and make data-driven decisions.

This indicator can load any symbol globally usable.

How to use this indicator ?
in this indicator firstly
you have add script name. (For example if you want to add symbol you have add in 's01' means the first symbol)
after that
you have to add price for each (For example if you want to add buy price for the first symbol then add the buy price in 'Bp01')
then the quantity comes in picture which is below price list and named here as Bq01 which means 'Buy quantity for first symbol'

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?