loxx

Waddah Attar Hidden Levels [Loxx]

Waddah Attar Hidden Levels is a dynamic indicator of support of resistance built by Ahmad Waddah Attar

Details
-Uses data from the Daily time frame only
-Used for intraday trading, restricted to timeframes 1 hour and below
-Best Time Frames 15, 30, 60 minutes
-Draws support and resistance lines on chart inside a boundary of fibonacci levels

How to use Waddah Attar Hidden Levels
-Breakout trading indicator
-Buy at the broken red line, or insert pending buy order
-Sell at the broken green line, or insert pending buy order
-Take profit/Stop-loss at blue lines
Release Notes: Updated rules

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?