Marcn5_

FX Dispersion

This script calculates the dispersion of a basket of 5 FX pairs and then calculates the z-score the z-score is then made into a composite using the 30 and 60 ema of the z-score to smooth any noise. It must be used on one of the FX pairs in the basket and on the 1-minute timeframe as it has been hardcoded for 1 min use below.

Interpretation - Dispersion is a component of volatility - the dispersion of the underlying basket increases above 0.5 and decreases below 0.5.

Although increased dispersion is beneficial to momentum and trend-following strategies on the monthly and weekly timeframes. Observe this on the 1-minute timeframe and how dispersion crossing above/ below 0.5 it can signal reversion or momentum for the next period.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?