HPotter

Fisher Transform Indicator by Ehlers - Strategy

Market prices do not have a Gaussian probability density function
as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
them or creating a normalized indicator such as the relative strength
index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
creates the peak swings as relatively rare events.
Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
identify price reversals in a timely manner.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/07/2014
// 	Market prices do not have a Gaussian probability density function
// 	as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// 	But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// 	them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// 	index and applying the Fisher transform. Such a transformed output 
// 	creates the peak swings as relatively rare events.
// 	Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// 	The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// 	identify price reversals in a timely manner. 
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Fisher Transform Indicator by Ehlers Strategy", shorttitle="Fisher Transform Indicator by Ehlers")
Length = input(10, minval=1)
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 = 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99,  .999,
	        iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish = 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos =	iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
	    iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nFish, color=green, title="Fisher")
plot(nz(nFish[1]), color=red, title="Trigger")