HPotter

FSK Buy Strategy

The Kurtosis is a market sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK). Signal for buy generated when indicator move up above BuyZone parameter.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/06/2014
// This indicator plots the Fast & Slow Kurtosis. The Kurtosis is a market
// sentiment indicator. The Kurtosis is constructed from three different parts.
// The Kurtosis, the Fast Kurtosis(FK), and the Fast/Slow Kurtosis(FSK).
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="FSK (Fast and Slow Kurtosis)", shorttitle="FSK (Fast and Slow Kurtosis)")
BuyZone = input(0)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
xMOM_R = mom(mom(close, 3), 1)
xMOM_RAvr = ema(xMOM_R, 65)
xMOM_RWAvr = wma(xMOM_RAvr, 3)
pos =	iff(xMOM_RAvr > BuyZone and xMOM_RWAvr > BuyZone, 1,-1) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xMOM_RAvr, color=blue, title="FK")
plot(xMOM_RWAvr, color=red, title="FSK")