kjb_1234

Ichimoku Buy/Sell Signals of manual MTF Tenkan crossing Kijun

kjb_1234 Pro Uppdaterad   
Ichimoku Buy/Sell Signals based on fast, small time frame Tenkans crossing longer timeframes Kijuns - Manual MTF Analysis

This code marks the potential change of direction based on the input of one timeframe's Ichimoku Tenkan (conversion) line crossing over a higher, longer timeframe's Ichimoku Kijun (base) line.
Feel free to change the inputs if need be and to hide the yellow box. Use Ichimoku rules of Tenkan, Kijun, Lagging Span, and Cloud for Take profit/Stop Losses. It is best to wait 3-5 minutes after the signal to enter to confirm the trend and to confirm if the Lagging Span has broken key levels. I refer to the book Trading with Ichimoku - A Practical Guide to Low-Risk Ichimoku Strategies by Karen Peloille as the Ichimoku rulebook. Good luck.

For day trading/scalping/intraday - 1min/3min/5min

Tenkan Line Timeframe = 1min

Kijun Line Timeframe = 5min

For swing trading - multiple days/weeks - 4HR/Daily/Weekly Charts

Tenkan Line Timeframe = day

Kijun Line Timeframe = week
Release Notes: Edit 1 - Text Changes
Release Notes: added "Important" notes of including wither MTF Ichimoku Cloud by anthonyf50 of MTF ICHINOKU by Kivanc0zbilgic
Release Notes: Added HOW TO USE
Release Notes: Added NFA
Release Notes: added Kijun bounces of current timeframes shown.
Release Notes: Changed Labels on Kijun Bounces to only arrows. Major KJ bounces are manual input. Normal KJ bounces are based on current timeframe.
Release Notes: Removed Higher timeframe Kijun bounces - one can just switch between timeframes for that
Release Notes: Added Chokou (lagging span) kijun breaks/bounce symbols
Removed advice
Cleaned up code
Release Notes: - Hardcoded 5min Kijun and 15 min Kijun as strong support and resistance
- Added BUY CLOUD DIPS and SELL CLOUD RIPS signals for the 1 min timeframe only. These signals show when the 5min Kijun breaks below the 1 min bullish cloud, showing strong bullish continuation, or the 5 min Kijun breaks above the 1 min bearish cloud, showing strong bearish continuation.
Release Notes: Added 1hr Kijun

Removed Kijun acceptance/rejections to focus more on the lagging span Kijun acceptance/rejection
Release Notes: Edits
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?