PolarSolar

Triple Exponental Moving Average (overlay)

TRIX Overlay + TRIX change Histogramm = simplest tactic to trade.

Just use last counter trend fractal to place delayed order
A counter trend fractal is a fractal down on TRIX uptrend or fractal up on TRIX downtrend.
Use TRIX speed change histogramm to seek divergence
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?