sabricat

[-_-] 2D Fractals

The sole purpose of this script is to demonstrate what's possible to make with Pinescript, namely to display images (2D Fractals in this case).

The script consists of two functions: one that generates the values of a fractal and one that displays them (utilising table) with each cell being used as a "pixel". We can control the "resolution" of image, as well as choose one of three fractal types.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?