HPotter

High - EMA Strategy

This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
It buy if indicator above 0 and sell if below.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/07/2014
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="High - EMA Strategy", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
xPrice = close  // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos =	iff(nRes > 0, 1,
	    iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")