Fontiramisu

DEMA Supertrend Bands [Misu]

█ Indicator based on DEMA (Double Exponential Moving Average) & Supertrend to show Bands.

DEMA attempts to remove the inherent lag associated with Moving Averages by placing more weight on recent values.
Supertrend aims to detect price trends, it's also used to set protective stops.


Usages:
Combining Dema to calculate Supertrend results in nice lower and upper bands.
This can be used to identify potential supports and resistances and set protective stops.

Parameters:
  • Length DEMA: Double Ema lenght used to calculate DEMA. Dema is used by Supertrend indicator.
  • Length Atr: Atr lenght used to calculate Atr. Atr is used by Supertrend indicator.
  • Band Mult: Used to calculate Supertrend Bands width.

Other Applications:
The mid band can be used to filter bad signals in the manner of a more classical Moving Average.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?