dandrideng

Pinbar Indicator

Hello everyone, this is a simple script for determining a qualified Pinbar

(1) Indicator introduction
 • This indicator can combine multiple K-lines and determine whether the combined K-line is a qualified Pinbar
 • Supports the calculation of Pinbar strength and filters out undesirable Pinbars by a minimum threshold

(2) Parameter introduction
- Pinbar Pattern
 • Draw Pinbar Pattern Alert?: Display the Pinbar label or not
 • Pinbar Statistic Period: The statistic bars for calculating average values
 • Max Merged Bars: Maximum number of merged bars, default is 2
 • Min Pinbar Strength: Minimum Pinbar strength, default is 1.5

Happy trading and enjoy your life!

————————————————————————————————————————

各位朋友大家好,这是一个用于判断 Pinbar 的简单脚本

(1) 指标说明
 • 该指标可以合并多跟 K线,然后判断合并后的 K 线是否是一个合格的 Pinbar
 • 支持 Pinbar 强度的计算,并通过一个最低阈值过滤掉不理想的 Pinbar

(2) 参数说明
- Pinbar Pattern
 • Draw Pinbar Pattern Alert?: 是否需要显示 Pinbar 标签
 • Pinbar Statistic Period: 用于统计 Pinbar 的平均量的 bar 数量
 • Max Merged Bars: 最大合并 bar 的数量,默认为 2
 • Min Pinbar Strength: 最小的 Pinbar 强度,默认为 1.5

祝大家交易愉快
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?