imal_max

RSI Overbought Oversold Divergence Strategy w/ Buy/Sell Signals

imal_max Uppdaterad   
This indicator is a copy of my RSI Overbought/Oversold Divergence Indicator with-Alerts

Only difference is that the alerts are disabled, instead it uses tradingviews strategy tester signals
If you want alerts just use the other indicator
Release Notes: now your able to set manual price ranges where you wanna look for divergences
Release Notes: now with EMAs do define ranges
default settings are a little bit better
Release Notes: this update includes all the stuff from my closed source Ultimate Bullish divergence indicator
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?