simwai

Inflation Correlation

simwai Uppdaterad   
Heyo fellas,

In today’s dynamic economic landscape, understanding the relationship of market prices to other economical factors like inflation rate is crucial. The Inflation Correlation Indicator is designed to provide traders with a clear visualization of this relationship. By correlating average inflation rates from selected countries with market closing prices, this indicator offers a unique perspective on potential market movements influenced by inflationary trends.

Features:
Country Selection: Choose from the European Union (EU), Germany (DE), or the United States (US) to tailor the correlation analysis to your specific market interest.
Correlation Length Customization: Adjust the correlation length to refine the sensitivity of the indicator to recent inflation data.
Visual Clarity: The correlation histogram changes color based on the direction of the correlation, providing an intuitive understanding of the inflation correlation.

Whether you’re a fundamental analyst seeking to incorporate macroeconomic indicators into your strategy or a trader looking for an edge in inflation-sensitive markets, the Inflation Correlation Indicator is an indispensable tool in your TradingView arsenal.

Thanks for checking this out!

Best regards,
simwai
Versionsinformation:
Changed name

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?