HPotter

Zero Lag Exponential Moving Average (ZLEMA)

The Zero lag exponential moving average (ZLEMA) indicator was created
by John Ehlers and Ric Way.
As is the case with the Double exponential moving average (DEMA) and
the Triple exponential moving average (TEMA) and as indicated by the
name, the aim is to eliminate the inherent lag associated to all trend
following indicators which average a price over time.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?