HPotter

Ergotic TSI Strategy

r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum
s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing
u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum
Length of EMA signal line


This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/07/2014
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum    4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing   8  
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum     6 
// Length of EMA signal line                 3
// Source of Ergotic TSI                   Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="Ergotic TSI Strategy")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos =	iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
	  iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")