ChrisMoody

CM_Laguerre PPO PercentileRank - Markets Topping

Custom Code that Finds Market Tops!!!

CM_Laguerre PPO PercentileRank - Markets Topping

Original Laguerre PPO code was Created by TheLark.

I found if I applied a Percent Rank of the PPO to view Extreme Moves in the PPO it was great at showing Market Tops.

Features via Inputs Tab:
Ability to set all PPO Indicator Values.
Ability to set Warning Threshold Line Value and Extreme Percentile Threshold Line Values.
Ability to turn On/Off Warning and Extreme Percentile Rank Lines.

***I’ve found this Indicator to be Valid…However, I have NOT Extensively tested the Settings. Initially setting the LookBack Period to 200 on A Daily chart with a 90 Extreme Percentile Rank Value works Good. Some charts changing the Lookback period to 50 an draisisng the Extreme Percentile Rank Line to 95 Works Great.

***To Be Blunt…When I look at the underlying Indicator…I don’t know why this Shows Us What It Does When the Percentile Rank Function is applied to it…But For Whatever Reason…It Just Works.

***If you Find Very Useful Settings Please Post Below

Other Indicators That Show Market Bottoms Well.

CM ATR PERCENTILERANK - GREAT FOR SHOWING MARKET BOTTOMS!

GREAT CONFIRMING INDICATOR FOR THE WILLIAMS VIX FIX

TWO TRADING SYSTEMS - BASED ON EXTREME MOVES!!!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//Created by ChrisMoody on 10/28/2014...Original PPO Code Created by TheLark
//Great for Spotting Tops.
study(title = "CM_Laguerre PPO PercentileRank", overlay=false)
pctile = input(90, title="Percentile Threshold Extreme Value, Exceeding Creates Colored Histogram")
wrnpctile = input(70, title="Percentile Threshold Warning Value, Exceeding Creates Colored Histogram")
Short = input(0.4, title="PPO Setting")
Long = input(0.8, title="PPO Setting")
lkb = input(200,title="Look Back Period Percent Rank is based off of?")
sl=input(true,title="Show Threshold Line?")
swl=input(true,title="Show Warning Threshold Line?")

//Laguerre PPO Code from TheLark
lag(g, p) =>
  L0 = (1 - g)*p+g*nz(L0[1])
  L1 = -g*L0+nz(L0[1])+g*nz(L1[1])
  L2 = -g*L1+nz(L1[1])+g*nz(L2[1])
  L3 = -g*L2+nz(L2[1])+g*nz(L3[1])
  f = (L0 + 2*L1 + 2*L2 + L3)/6
  f
lmas = lag(Short, hl2)
lmal = lag(Long, hl2)
//PPO Plot
ppo = (lmas - lmal)/lmal*100
//PercentRank of PPO 
pctRank = percentrank(ppo, lkb)
//Color Definition of Columns
col = pctRank >= pctile ? red : pctRank >= wrnpctile and pctRank < pctile ? orange : gray
//Plot Statements.
plot(pctRank,title="Percentile Rank Columns", color=col,style=columns,linewidth=2)
plot(sl and pctile ? pctile : na, title="Extreme Move Percentile Threshold Line", color=red, style=linebr, linewidth=4)
plot(swl and wrnpctile ? wrnpctile : na, title="Warning Percentile Threshold Line", color=orange, style=line, linewidth=4)