HPotter

CCI strategy

The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or
seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these
cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible
and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates
major changes in market trend.

To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading
relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are
high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low
compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range
and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/06/2014
// The Commodity Channel Index (CCI) is best used with markets that display cyclical or 
// seasonal characteristics, and is formulated to detect the beginning and ending of these 
// cycles by incorporating a moving average together with a divisor that reflects both possible 
// and actual trading ranges. The final index measures the deviation from normal, which indicates 
// major changes in market trend.
// To put it simply, the Commodity Channel Index (CCI) value shows how the instrument is trading 
// relative to its mean (average) price. When the CCI value is high, it means that the prices are 
// high compared to the average price; when the CCI value is down, it means that the prices are low 
// compared to the average price. The CCI value usually does not fall outside the -300 to 300 range 
// and, in fact, is usually in the -100 to 100 range.
////////////////////////////////////////////////////////////
study(title="CCI strategy", shorttitle="CCI strategy")
FastMA = input(10, minval=1)
SlowMA = input(20, minval=1)
hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
xCCI = cci(close, 10)
xSMA = sma(xCCI,SlowMA)
xFMA = sma(xCCI,FastMA)
pos = iff(xSMA < xFMA , 1,
	    iff(xSMA > xFMA, -1, nz(pos[1], 0))) 
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue)
plot(xSMA, color=red, title="CCI MA Slow")
plot(xFMA, color=blue, title="CCI MA FAST")