kinglamkwan

Know Sure Thing - Weekly Candle Version

Know Sure Thing - Plotted on weekly candles (source from Martin Pring)

Developed by Martin Pring, Know Sure Thing (KST) is a momentum oscillator based on the smoothed rate-of-change for four different timeframes.

Modifications:
Arrows representing long/short signals based on the timeframe (S for short term, M for mid term, L for long term)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?