kaigouthro

json

kaigouthro Uppdaterad   
Library "json"

JSON Easy Object Create/stringiffy

Functions to add/write JSON
  • new (name , kind) -> object
  • set (_item , _obj , _key ) -> key index for parent object's array
  • add (_obj , _key , _item ) -> key index for parent object's array
  • write (object , kind ) -> stringified object // (enter kind to cut off key )

============================================

obj
  obj Object storage container/item
  Fields:
    key: (string ) item name
    kind: (string ) item's type(for writing)
    item: (string ) item (converted to string)
    keys: (string ) keys of all sub-items and objects
    items: (obj ) nested obj off individual subitems (for later...)

============================================

new(_name, _kind)
  create multitype object
  Parameters:
    _name: (string) Name off object
    _kind: (string) Preset Type (_OBJECT if a container item)
  Returns: object container/item 2-in-1

============================================

add(_item, _obj, _key)
  Set item to object obj item (same as set, prep for future Pine methods)
  Parameters:
    _item: ( int / float / bool / string )
    _obj: (obj multi-type-item object)
    _key: ( string )

set(_item, _obj, _key)
  Set item to object obj item (same as add, prep for future Pine methods)
  Parameters:
    _item: ( int / float / bool / string )
    _obj: (obj multi-type-item object)
    _key: ( string )

addstore(_parent, _child)
  Add a object as a subobject to storage (Future upgrade to write/edit)
  Parameters:
    _parent: to insert obj into
    _child: to be inserted

setstore(_child, _parent)
  Add a object as a subobject to storage (Future upgrade to write/edit)
  Parameters:
    _child: to be inserted
    _parent: to insert obj into

add(_parent, _child)
  Add a object as a string rendered item
  Parameters:
    _parent: to insert obj into
    _child: to be inserted

set(_child, _parent)
  Add a object as a string rendered item
  Parameters:
    _child: to be inserted
    _parent: to insert obj into

============================================

write(_object, _key, _itemname)
  Write object to string Object
  Parameters:
    _object: (obj)
    _key: (array<(string/int)> )/(string)
    _itemname: (string)
  Returns: stringified flattened object.

clean_output(_str)
  Clean JSON final output
  Parameters:
    _str: string json item
  Returns: cleaned string


Versionsinformation:
v2

MASSIVE!! single final function call for an output ..
No need to hard code your alert JSON's ever again!

think:
alert(write(_myalertData),frequency.once_per_bar)

Added:
format(_input)
  Formats JSON for presentable output
  Parameters:
    _input: (string) json string
  Returns: cleaned string

remove(obj, key)
  Parameters:
    obj
    key

Updated:
new(_name, _kind)
  create multitype object
@pparam _name (string) Name off object
@pparam _kind (string) Preset Type (_OBJECT if a container item)
  Parameters:
    _name
    _kind
  Returns: object container/item 2-in-1

write(_item)
  Write object to string Object
// @param _object (obj)
// @param _key (array<(string/int)> )/(string)
// @param _itemname (string)
  Parameters:
    _item

add(_Guardians, _child)
  Parameters:
    _Guardians
    _child

set(_child, _Guardians)
  Parameters:
    _child
    _Guardians

obj
  obj Object storage container/item
  Fields:
    key: (string ) item name
    kind: (string ) item's type(for writing)
    item: (string ) item (converted to string)
    keys: (string ) keys of all sub-items and objects
    items: (obj ) nested obj off individual subitems (for later...)
    flag

Removed:
clean_output(_str)
  Clean JSON ffinal output

addstore(_parent, _child)
  Add a object as a subobject to storage (Future upgrade to write/edit)

setstore(_child, _parent)
  Add a object as a subobject to storage (Future upgrade to write/edit)
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.